غزل شماره 211

فال حافظ

دوش می‌آمد و رخساره برافروخته بود

تا کجا باز دل غمزده‌ای سوخته بود

رسم عاشق کشی و شیوه شهرآشوبی

جامه‌ای بود که بر قامت او دوخته بود

جان عشاق سپند رخ خود می‌دانست

و آتش چهره بدین کار برافروخته بود

گر چه می‌گفت که زارت بکشم می‌دیدم

که نهانش نظری با من دلسوخته بود

کفر زلفش ره دین می‌زد و آن سنگین دل

در پی اش مشعلی از چهره برافروخته بود

دل بسی خون به کف آورد ولی دیده بریخت

الله الله که تلف کرد و که اندوخته بود

یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد

آن که یوسف به زر ناسره بفروخته بود

گفت و خوش گفت برو خرقه بسوزان حافظ

یا رب این قلب شناسی ز که آموخته بود

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: دیشب در حالی که چهره اش افروخته و هیجان زده بود آمد تا ببینی که بار دیگر دل کدام غمزده عاشقی را سوزانده بود.

بیت 2: آئین عاشق کشی و شیوه به آشوب کشیدن شهر، چون جامه ای بود که بر قد و بالای او دوخته شده باشد.

بیت 3: جان عاشقان را چون سپندی بلاگردان چشم زخم خود می دانست به همین سبب آتش رخسار را برافروخته بود.

بیت 4: اگر چه می گفت که با رنج و عذاب تو را خواهم کشت اما می دیدم که در پنهان، عنایتی به من دلسوخته عاشق داشت.

بیت 5: زلف کافر کیش او راه دین را میزد و آن سنگدل، بر سر راه دل، مشعلی فروزان از چهره برافروخته اش روشن کرده بود.

بیت 6: دل، خون بسیاری به دست آورد اما دیده آن را چون سرشک بیرون ریخت، شگفتا ببین که چه کسی اندوخت و کی آن را تلف کرد. 

بیت 7: یار خود را به بهای تمام دنیا نیز مفروش و از دست مده زیرا آنکس که يوسف را به بهای اندک و پول تقلبی فروخت، سود زیادی نکرد.(1)

(1): سوره یوسف، آیه ۲۰

بیت 8: گفت و چه خوش گفت که ای حافظ برو و خرقه زهد خود را بسوزان، پروردگارا این شناخت زر ناخالص از خالص را چه کسی به او آموخته است؟

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، ناامیدی و فکر های بد را کنار بگذار. اعتماد به نفس خود را تقویت کن. ارزش خود را بدان و اجازه نده هرکسی تو را به بازی بگیرد چرا که ذات و طبیعت بسار زیبا و نیکویی داری. برای رسیدن به اهداف بزرگ نیاز به تلاش و پشتکار بسیار است و تا رنج نکشی به گنج نمی رسی. با توکل به خداوند در رسیدن به اهداف و خواسته هایت موفق می شوی. ان شالله.