حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 208

غزل شماره 208

فال حافظ

خستگان را چو طلب باشد و قوت نبود

گر تو بیداد کنی شرط مروت نبود

ما جفا از تو ندیدیم و تو خود نپسندی

آنچه در مذهب ارباب طریقت نبود

خیره آن دیده که آبش نبرد گریه عشق

تیره آن دل که در او شمع محبت نبود

دولت از مرغ همایون طلب و سایه او

زان که با زاغ و زغن شهپر دولت نبود

گر مدد خواستم از پیر مغان عیب مکن

شیخ ما گفت که در صومعه همت نبود

چون طهارت نبود کعبه و بتخانه یکیست

نبود خیر در آن خانه که عصمت نبود

حافظا علم و ادب ورز که در مجلس شاه

هر که را نیست ادب لایق صحبت نبود

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، ظلم کردن به دیگران از انسان خوب و شایسته ای چون شما بعید است. با اطرافیانت به مهربانی و خوشرویی برخورد کن و به جای ظلم کردن به نیازمندان و محرومان، دستگیر آن ها باش. تحت تاثیر حرف های دیگران قرار نگیر تا راهت را گم نکنی و دلت تیره نگردد. دست نیاز رو به آسمان بلند کن و تنها از خداوند طلب کمک و یاری کن چرا که از دست کسی کاری بر نمی آید. کارهایت را با وضو و نیت الهی انجام ده تا در آن ها به موفقیت برسی. ان شالله.