غزل شماره 204

فال حافظ

یاد باد آن که نهانت نظری با ما بود

رقم مهر تو بر چهره ما پیدا بود

یاد باد آن که چو چشمت به عتابم می‌کشت

معجز عیسویت در لب شکرخا بود

یاد باد آن که صبوحی زده در مجلس انس

جز من و یار نبودیم و خدا با ما بود

یاد باد آن که رخت شمع طرب می‌افروخت

وین دل سوخته پروانه ناپروا بود

یاد باد آن که در آن بزمگه خلق و ادب

آن که او خنده مستانه زدی صهبا بود

یاد باد آن که چو یاقوت قدح خنده زدی

در میان من و لعل تو حکایت‌ها بود

یاد باد آن که نگارم چو کمر بربستی

در رکابش مه نو پیک جهان پیما بود

یاد باد آن که خرابات نشین بودم و مست

وآنچه در مسجدم امروز کم است آنجا بود

یاد باد آن که به اصلاح شما می‌شد راست

نظم هر گوهر ناسفته که حافظ را بود

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:  فراموش مباد زمانی که پنهانی، نگاه عنایتی به ما داشتی و نقش عشق تو در چهره ما آشکار بود.

بیت 2:  یاد باد آن زمانی که نگاهت با خشم و ملامت خود مرا می گشت و لب شیرینت همچون معجزه عیسی، دوباره زنده ام می کرد.

بیت 3:  یاد باد آن روزی که در محفل محبت و عشق شراب صبحگاهی نوشیده بودیم و جز من و بار هیچکس آنجا نبود و خدا با ما بود.

بیت 4: یاد باد زمانی که چهره تو چون شمعی، شادی افروز بود و دل سوخته ما، چون پروانه ای گستاخ به دورت می چرخید. 

بیت 5: یاد باد روزگاری که در آن محفل خوش خلقی و نزاکت و ادب، تنها کسی که بی پروا و مستانه میخندید شراب بود.

بیت 6: یاد باد زمانی که چون شراب سرخفام در قدح می خندید، میان من و لب لعل تو سخنها گفته می شد.

بیت 7: یاد باد آن زمانی که وقتی محبوبم آهنگ سفر می کرد و کمربند سواری میبست، ماه نو در رکاب او چون قاصدی جهان پیما حرکت می کرد.

بیت 8: یاد باد روزگاری که من در میکده معرفت اقامت داشتم و مست بودم و از آنچه که امروز در مسجد از داشتنش محرومم، آنجا فراهم بود.

بیت 9:  یاد باد آن زمانی که با تصحیح و انتقاد شما، گوهر ناسفته شعر حافظ، به رشته کشیده شده و منظم می شد.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

بیت 9:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، در گذشته تجربه های بسیاری کسب کرده ای و خاطره ها داری اما هرچه بوده تمام شده است و ایام جوانی و خوش گذرانی هم که حالا در آن به سر می بری در یک چشم بهم زدن میگذرد و تمام می شود و تو ناگهان به خودت میایی که در مشقت و رنج به سر می بری. پس در عین خوشی و راحتی، آمادگی رخ دادان حوادث و اتفاقات غیر قابل پیش بینی شده را هم داشته باش.