غزل شماره 203

فال حافظ

سال‌ها دفتر ما در گرو صهبا بود

رونق میکده از درس و دعای ما بود

نیکی پیر مغان بین که چو ما بدمستان

هر چه کردیم به چشم کرمش زیبا بود

دفتر دانش ما جمله بشویید به می

که فلک دیدم و در قصد دل دانا بود

از بتان آن طلب ار حسن شناسی ای دل

کاین کسی گفت که در علم نظر بینا بود

دل چو پرگار به هر سو دورانی می‌کرد

و اندر آن دایره سرگشته پابرجا بود

مطرب از درد محبت عملی می‌پرداخت

که حکیمان جهان را مژه خون پالا بود

می‌شکفتم ز طرب زان که چو گل بر لب جوی

بر سرم سایه آن سرو سهی بالا بود

پیر گلرنگ من اندر حق ازرق پوشان

رخصت خبث نداد ار نه حکایت‌ها بود

قلب اندوده حافظ بر او خرج نشد

کاین معامل به همه عیب نهان بینا بود

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: سالها دفتر دانایی ما در گرو شراب و رونق میکده معرفت نیز از درس عشق و دعای ما بود.

بیت 2: خوبی پیر مغان را ببین که هر چه ما بدمستان و عربده جویان کردیم در چشم بزرگواری او زیبا و خوشایند بود.

بیت 3:  دفتر خرد و دانایی ما را با می بشویید و پاک کنید زیرا که دیدم و دانستم که چرخ گردون در اندیشۂ آزردن دل دانایان است.

بیت 4:  ای دل، اگر زیبایی را می شناسی از زیبارویان آن ملاحتی را بخواه که از عشق برمی خیزد زیرا کسی این سخن را گفته که در علم نظر و بینش، بینا و خردمند بود.

بیت 5: اگر چه دل چون پرگار به هر سو چرخش می کرد اما در دایره عشق، سرگشتهای استوار بود.  

بیت 6: مطرب و رامشگر از درد عشق، آهنگی مینواخت که حتی دانایان جهان نیز از غم، خون از مژگان میریختند.

بیت 7:  از شادمانی بر لب جوی، چون گلی شکفته میشدم زیرا که سایه آن سرو قامت بر من افتاده بود.

بیت 8: پیر گلگون رخسار (شراب کهنه سرخ) اجازه کین توزی و سخن چینی درباره صوفيان كبود جامه را به من نداد وگرنه داستانها از آنان باز میگفتم.

بیت 9: سکه ناخالص زراندود حافظ نزد او خرج نشد (زیرا ارزش نداشت) و از طرفی سوداگر نیز در این سودا از تمامی عیبهای پنهانی آگاهی داشت.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

بیت 9:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، تفکرات جدیدی در سر داری و به دنبال کشف راه های جدید هستی که باعث تنوع در روند زندگیت شود؛ اینکار خوب است اما به شرطی که به خودت و دیگران ضرر نرسانی و برایت دردسر ایجاد نشود. اینقدر خود را کوچک و بیهوده نشمار. برای رسیدن به آرزوهایت به خداوند توکل کن و کمر همت ببند تا به سادگی به خواسته های دلت برسی. خداوند از نیت قلب تو آگاه است و تو را تنها نمی گذارد. ان شالله.