غزل شماره 201

فال حافظ

شراب بی‌غش و ساقی خوش دو دام رهند

که زیرکان جهان از کمندشان نرهند

من ار چه عاشقم و رند و مست و نامه سیاه

هزار شکر که یاران شهر بی‌گنهند

جفا نه پیشه درویشیست و راهروی

بیار باده که این سالکان نه مرد رهند

مبین حقیر گدایان عشق را کاین قوم

شهان بی کمر و خسروان بی کلهند

به هوش باش که هنگام باد استغنا

هزار خرمن طاعت به نیم جو ننهند

مکن که کوکبه دلبری شکسته شود

چو بندگان بگریزند و چاکران بجهند

غلام همت دردی کشان یک رنگم

نه آن گروه که ازرق لباس و دل سیهند

قدم منه به خرابات جز به شرط ادب

که سالکان درش محرمان پادشهند

جناب عشق بلند است همتی حافظ

که عاشقان ره بی‌همتان به خود ندهند

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، دوستان خوب و باوفایی را برای خود برگزیده ای که همگی راه درست را می روند و حتی در عین فقر و تنگ دستی به تو کمک می کنند؛ تو نیز راه درست را در پیش بگیر و در دوستی با آن ها یکرنگ و وفادار باش تا آن ها همیشه در کنار تو بمانند و در رسیدن به اهدافت به تو کمک کنند. با داشتن چنین یارانی و با توکل خداوند به هر آنچه که میخواهی میرسی. ان شالله.