غزل شماره 200

فال حافظ

دانی که چنگ و عود چه تقریر می‌کنند

پنهان خورید باده که تعزیر می‌کنند

ناموس عشق و رونق عشاق می‌برند

عیب جوان و سرزنش پیر می‌کنند

جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز

باطل در این خیال که اکسیر می‌کنند

گویند رمز عشق مگویید و مشنوید

مشکل حکایتیست که تقریر می‌کنند

ما از برون در شده مغرور صد فریب

تا خود درون پرده چه تدبیر می‌کنند

تشویش وقت پیر مغان می‌دهند باز

این سالکان نگر که چه با پیر می‌کنند

صد ملک دل به نیم نظر می‌توان خرید

خوبان در این معامله تقصیر می‌کنند

قومی به جد و جهد نهادند وصل دوست

قومی دگر حواله به تقدیر می‌کنند

فی الجمله اعتماد مکن بر ثبات دهر

کاین کارخانه‌ایست که تغییر می‌کنند

می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب

چون نیک بنگری همه تزویر می‌کنند

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: میدانی که چنگ و عود چه چیزی بیان می کنند، مخفیانه شراب بنوشید زیرا که نوشندگان را تازیانه می زنند.

بیت 2: حرمت عشق و آبروی عاشقان را می برند، بر جوانان عیب میگیرند و پیران را از عشق ورزی سرزنش میکنند.

بیت 3: جز سکه های ناخالص و ناسره چیزی بدست نیاوردند اما همچنان بیهوده در این خیال هستند که راز کیمیاگری را می دانند.

بیت 4: میگویند که سخن رازآمیز عشق را نه بگویید و نه بشنوید، این حکایتی دشوار است که بیان می کنند.

بیت 5: ما در بیرون از پرده اسرار، به خیالات واهی مغرور شده ایم تا ببینیم که درون پرده، در مورد ما چه می اندیشند و چه تصمیمی می گیرند.

بیت 6: بنگر که این راهروان با شیخ خود چه می کنند و چگونه وقت پیر مغان را مشوش و شوریده می سازند.

بیت 7: گر چه می توان صد کشور دل را با نیم نگاه بدست آورد اما این زیبارویان هستند که در این سوداگری، کوتاهی می‌کنند.

بیت 8: گروهی، وصال دوست را منوط به تلاش و سعی می دانند و گروهی دیگر آن را به تقدیر و سرنوشت سپرده اند.

بیت 9: باری، بر ثابت ماندن همیشگی اوضاع روزگار اطمینان نداشته باش، زیرا جهان کارخانه ای است که پیوسته در آن تغییر ایجاد می کنند.

بیت 10: حال که چنین است پس تو شراب بنوش زیرا که پیر و حافظ و فتوی دهنده و محتسب، اگر خوب به اعمالشان نگاه کنی، همگی در حال تزویر و ریاکاری هستند.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

بیت 9:

بیت 10:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، فرد مغروری هستی که نسبت به مال و ویژیگی های ظاهری خویش مغرور شده ای در حالی که این دنیا و هر آنچه که در آن است روزی از بین می رود و هیچ چیز آن باقی نمی ماند. به چیز ابدی و محکمی مانند عشق و محبت تکیه کن که با هیچ مال و ثروتی نمی توان آن را خرید و همیشه و در همه حال همراه تو خواهد بود. به پند و نصیحت افرادی گوش کن که خود نیز به گفته هایشان عمل کنند. خداوند را فراموش نکن که او بهترین یار و همراه تو در زمان های غم و شادی است.