غزل شماره 199

فال حافظ

واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می‌کنند

چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند

مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس

توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می‌کنند

گوییا باور نمی‌دارند روز داوری

کاین همه قلب و دغل در کار داور می‌کنند

یا رب این نودولتان را با خر خودشان نشان

کاین همه ناز از غلام ترک و استر می‌کنند

ای گدای خانقه برجه که در دیر مغان

می‌دهند آبی که دل‌ها را توانگر می‌کنند

حسن بی‌پایان او چندان که عاشق می‌کشد

زمره دیگر به عشق از غیب سر بر می‌کنند

بر در میخانه عشق ای ملک تسبیح گوی

کاندر آن جا طینت آدم مخمر می‌کنند

صبحدم از عرش می‌آمد خروشی عقل گفت

قدسیان گویی که شعر حافظ از بر می‌کنند

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: نصیحتگران ریاکار که این چنین در محراب و منبر خود را نشان میدهند، آنگاه که به خلوت می‌روند به کارهای دیگر (گناه) مشغول می‌شوند.

بیت 2: از دانشمند مجلس مشکل را بپرس که چرا دستوردهندگان به توبه، خود از کارهای ناشایست چرا کمتر توبه می کنند؟(1)

(1): سوره توبه، آیه ۴۲

بیت 3: گویی که به روز جزا اعتقادی ندارند که این همه در کار خدا، تقلب و ناراستی میکنند. 

بیت 4: پروردگارا این نوکیسه ها را بر جای خود نشان که به داشتن غلامان ترک و استر، این همه فخر می فروشند.

بیت 5: ای گدای خانقاه، سریع از جای برخیز زیرا که در مجلس عارفان، آبی میدهند که دلها را بی‌نیاز و مستغنی می‌سازد.

بیت 6: هر چند که زیبایی بی حد و حصر او، عاشقان زیادی را می کشد اما باز گروهی دیگر از پس پرده غیب، برای عشق او، سر بیرون می کنند.

بیت 7: ای فرشته، بر در میخانه عشق الهی، نیایش کن زیرا که نهاد آدمی را با عشق سرشته و خمیر می کنند.

بیت 8: سحرگاهان از آسمان خروشی شنیده شد عقل گفت: همانا این فرشتگان هستند که شعر دلکش حافظ را می خوانند تا حفظ کنند.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، هیچکس جز خداوند خوب مطلق و بی عیب نیست؛ تو نیز مشکلی داری که هر بار به جای رفع آن کاری می کنی که باعث می شود مشکلت بزرگتر شود. بهتر است برای حل مشکلت از دروغ و دغل بازی پرهیز کنی و با عقل و درایت برای حل آن به دنبال راه حل مناسبی باشی. دلت را با یاد و ذکر خداوند قوی و آرام کن. خوبی های تو بسیار است اما آن ها را در ظاهر بد خویش پنهان کرده ای و این باعث شده تا دوستانت را از دست بدهی.