غزل شماره 196

فال حافظ

آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند

آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند

دردم نهفته به ز طبیبان مدعی

باشد که از خزانه غیبم دوا کنند

معشوق چون نقاب ز رخ در نمی‌کشد

هر کس حکایتی به تصور چرا کنند

چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدیست

آن به که کار خود به عنایت رها کنند

بی معرفت مباش که در من یزید عشق

اهل نظر معامله با آشنا کنند

حالی درون پرده بسی فتنه می‌رود

تا آن زمان که پرده برافتد چه‌ها کنند

گر سنگ از این حدیث بنالد عجب مدار

صاحب دلان حکایت دل خوش ادا کنند

می خور که صد گناه ز اغیار در حجاب

بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنند

پیراهنی که آید از او بوی یوسفم

ترسم برادران غیورش قبا کنند

بگذر به کوی میکده تا زمره حضور

اوقات خود ز بهر تو صرف دعا کنند

پنهان ز حاسدان به خودم خوان که منعمان

خیر نهان برای رضای خدا کنند

حافظ دوام وصل میسر نمی‌شود

شاهان کم التفات به حال گدا کنند

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: آن کسانی که با یک نظر، خاک را به کیمیا و طلا تبدیل می کنند، آیا می شود که گوشه چشم، عنایتی هم به ما کنند؟

بیت 2: درد عشق را پنهان کنم بهتر است از آنکه طبیبان ادعاگر به درمان آن مشغول شوند، شاید که گنجینه غیب، این درد را درمان کنند.

بیت 3: وقتی محبوب و معشوق، نقاب از چهره نمی افکند چرا هر کس با تصور خود، از او صورتی می سازد؟

بیت 4: آنگاه که سرانجام و عاقبت نیک و خوب به وارستگی یا پارسایی نیست بهتر است که آدمی، کار خود را به عنایت و توجه پروردگار بسپارد.

بیت 5: تو بی‌شناخت و معرفت مباش زیر که در مزایده کالای عشق، صاحبنظران تنها با آشنایان و اهل معرفت، داد و ستد می‌کنند.

بیت 6: حال که آنان در پس پرده، گناهان بسیار می کنند، اگر پرده برافتد چه خواهند کرد و چه عذری خواهند آورد؟

بیت 7: اگر سنگ از شنیدن این حکایت ناله سر دهد تعجب مکن زیرا که اهل دل، داستان غصه دل را بسیار مؤثر بیان می کنند.

بیت 8: شراب بنوش زیرا صد گناه پوشیده از بیگانگان، بهتر از عبادتی است که از روی تظاهر و ریا انجام شود.

بیت 9: می‌ترسم پیراهنی که بوی محبوبم یوسف از آن به مشام می‌رسد، توسط برادران حسودش پاره و دریده شود.(1)

(1): سوره یوسف آیه ۹۳ تا ۹۶

بیت 10: از کوی میخانه گذر کن تا آنان که حضور قلب دارند تمام وقت خود را صرف دعا برای تو کنند.

بیت 11: پوشیده از مردمان حسود مرا به سوی خود بخوان زیرا که توانگران جوانمرد، برای خشنودی خداوند، پنهانی نیکی میکنند.

بیت 12: حافظ، روزگار وصل همیشه میسر نیست زیرا که شاهان به گدایان کمتر توجه و التفات میکنند.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

بیت 9:

بیت 10:

بیت 11:

بیت 12:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، ناامیدی را کنار بگذار که باعث شکست تو می شود. از انسان های دو رو که در ظاهر خوب و نیکو اما در باطن پست و حقیر هستند دوری کن. از جدایی و جفا پرهیز کن و با روی خوش همگان را برای روزهای سخت خود نگه دار. به زودی دست دشمنان و حسودان که این فتنه ها را برپا کرده اند رو می شود. به جای دست روی دست گذاشتن همت کن و با توکل به خداوند برای رسیدن به خواسته هایت تلاش کن. نماز هایت را بخاطر خداوند و با خلوص نیت بخوان تا راه درست را پیدا کنی. ان شالله.