غزل شماره 193

فال حافظ

در نظربازی ما بی‌خبران حیرانند

من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند

عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی

عشق داند که در این دایره سرگردانند

جلوه گاه رخ او دیده من تنها نیست

ماه و خورشید همین آینه می‌گردانند

عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدا

ما همه بنده و این قوم خداوندانند

مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم

آه اگر خرقه پشمین به گرو نستانند

وصل خورشید به شبپره اعمی نرسد

که در آن آینه صاحب نظران حیرانند

لاف عشق و گله از یار زهی لاف دروغ

عشقبازان چنین مستحق هجرانند

مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار

ور نه مستوری و مستی همه کس نتوانند

گر به نزهتگه ارواح برد بوی تو باد

عقل و جان گوهر هستی به نثار افشانند

زاهد ار رندی حافظ نکند فهم چه شد

دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند

گر شوند آگه از اندیشه ما مغبچگان

بعد از این خرقه صوفی به گرو نستانند

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: بیخبران از نظربازی و عشقبازی ما، در تعجبند، من این گونه که نشان دادم هستم، پس ازین دیگر خود می دانند که چه کنند.

بیت 2: خردمندان مرکز دایره وجود هستند اما تنها عشق است که میداند آنها در دایره هستی، سرگردانند.

بیت 3: تنها چشمان من نظرگاه چهره او نیست بلکه خورشید و ماه نیز آینه گردان جمال او هستند.

بیت 4: خدا خود عهد و پیمان همیشگی ما را با لب شیرین دهنان بست، ما نیز غلام و چاکر آنان هستیم و آنان مولی و مالک ما.

بیت 5: ما فقیریم و آرزوی نوشیدن می و شنیدن نغمه رامشگر را داریم آه اگر این خرقه پشمینه ما را در گرو شراب از ما نگیرند.

بیت 6: شب پره کور نمی تواند به وصال خورشید برسد زیرا حتی صاحبنظران هم در آینه خورشید، سرگشته و حیران هستند.

بیت 7: ادعای عاشقی و شکایت کردن از محبوب؟ حقا که این لافي دروغ و باطل است و عشقبازانی که چنین کنند سزاوار فراق یار هستند.

بیت 8: شاید که چشمان سیاه تو، مستوری را به من بیاموزد وگرنه مست بودن و در پرده پرهیزکاری پنهان شدن، کار هر کسی نیست.

بیت 9: اگر باد، بوی خوش تو را به آرامگاه روانها ببرد، عقل و خرد و جان، گوهر هستی خویش را زیر پایت نثار خواهند کرد.

بیت 10: اگر زاهد به وارستگی حافظ پی نبرد، چه اهمیتی دارد، شیطان از آن گروه مردمانی که قرآن می خوانند، می گریزد.

بیت 11: اگر شاهدان جوان میخانه از اندیشه ریاکارانه ما آگاه شوند زین پس، خرقه پشمینه را صوفیان را در گرو شراب نخواهند پذیرفت.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2: 

بیت 3:

بیت 4:

بیت 5: 

بیت 6: 

بیت 7: 

بیت 8: 

بیت 9: 

بیت 10: 

بیت 11: 

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، مسائل و مشکلاتی دارید که حل شدن آن ها را غیر ممکن میدانی در حالی که اگر با تکیه بر عقل و دل خویش و یاری جستن از خداوند باری دیگر تلاش و همت خود را بکار ببندی، بدون شک راه حل آن را پیدا می کنی و موفق می شوی. از سردرگمی وانتظار خسته شده ای اما اندکی صبر پیشه کن که به زودی نجات پیدا می کنی و با عهدی که می بندی امانتی را تحویل می گیری که باید با جان و دل از آن مراقبت کنی. از دروغ و بزرگنمایی پرهیز کن که باعث جدایی و هجران می شود. با قران دوست شو تا تو را از شر شیطان و بلاهای او حفظ کند. ان شالله.