غزل شماره 191

فال حافظ

آن کیست کز روی کرم با ما وفاداری کند

بر جای بدکاری چو من یک دم نکوکاری کند

اول به بانگ نای و نی آرد به دل پیغام وی

وان گه به یک پیمانه می با من وفاداری کند

دلبر که جان فرسود از او کام دلم نگشود از او

نومید نتوان بود از او باشد که دلداری کند

گفتم گره نگشوده‌ام زان طره تا من بوده‌ام

گفتا منش فرموده‌ام تا با تو طراری کند

پشمینه پوش تندخو از عشق نشنیده‌است بو

از مستیش رمزی بگو تا ترک هشیاری کند

چون من گدای بی‌نشان مشکل بود یاری چنان

سلطان کجا عیش نهان با رند بازاری کند

زان طره پرپیچ و خم سهل است اگر بینم ستم

از بند و زنجیرش چه غم هر کس که عیاری کند

شد لشکر غم بی عدد از بخت می‌خواهم مدد

تا فخر دین عبدالصمد باشد که غمخواری کند

با چشم پرنیرنگ او حافظ مکن آهنگ او

کان طره شبرنگ او بسیار طراری کند

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: آیا کسی یافت میشود که از روی کرم و بخشش خود با ما وفاداری کرده و بجای بدکاریهای من، لحظه ای به من نیکی کند؟

بیت 2: ابتدا با آواز خوش خود و ناله نی، پیغام یار و معشوق را به دلم رساند و سپس با دادن یک ساغر شراب، به من وفای به عهد خود را ثابت کند.

بیت 3: اگرچه جان در غم دلبر فرسوده شد و مراد دلم از او حاصل نشد اما نباید از او مأیوس شد زیرا امید است که از ما دلجویی کند.

بیت 4: به دلبر گفتم من تا خود بوده ام نتوانستم از گیسوی پرشكن گرهی باز کنم و او گفت که من خود به او دستور داده ام تا چون طراران، دست را به یغما برد.

بیت 5: به آن صوفی تندخو و عربده کش که از عشق، بویی نبرده است، کمی از مستی و بیخودی اش بگو تا خود پرستی را رها کند و هوشیاری را کناری نهد.

بیت 6: فقیر بی نام و نشانی چون من مشکل می تواند یاری چون او داشته باشد، کی سلطان می تواند با قلندر بی سروپایی، در خلوت خود، به عیش و نوش بپردازد؟

بیت 7: اگر از آن گیسوی خم اندر خم یار ستمی ببینم، آسان است، هر کس که عیاری و راهزنی کند نباید غمی از زنجیر و بند او داشته باشد.

بیت 8: لشکر غم بی حد و حساب شد و من تنها از بخت و اقبال خود کمک می خواهم تا شاید مایه فخر و مباهات دین «عبدالصمد» به غمخواری از من سراغی گیرد.(1)

(1): عبدالصمد بحرآبادی: از رجال و اُمرای زمان حافظ

بیت 9: ای حافظ با وجود چشمان پرنیرنگ و افسون اما، قصد رفتن به سوی او مکن زیرا که گیسوی سیاه و شبرنگ او، سخت غارتگر دلهاست.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2: 

بیت 3:

بیت 4:

بیت 5: 

بیت 6: 

بیت 7: 

بیت 8: 

بیت 9: 

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، ناامید نباش و بدان که با توبه به درگاه خداوند دیگران نیز تو را می بخشند و بدی هایت را فراموش می کنند. مراقب باش که راز دلت را با چه کسی می گویی و به هرکس اعتماد نکن که روزی اسرار تو را فاش می کنند و باعث ناکامی و شکست تو می شوند. دشمنانت در حال نقشه کشیدن هستند پس مراقب باش کسی را به عنوان دوست و یار خود انتخاب کنی که در زمان گرفتاری تو را ترک نکند بلکه همراه و یاور تو باشد. حال چه دوست و یاوری بهتر از خداوند؟!