حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 191

غزل شماره 191

فال حافظ

آن کیست کز روی کرم با ما وفاداری کند

بر جای بدکاری چو من یک دم نکوکاری کند

اول به بانگ نای و نی آرد به دل پیغام وی

وان گه به یک پیمانه می با من وفاداری کند

دلبر که جان فرسود از او کام دلم نگشود از او

نومید نتوان بود از او باشد که دلداری کند

گفتم گره نگشوده‌ام زان طره تا من بوده‌ام

گفتا منش فرموده‌ام تا با تو طراری کند

پشمینه پوش تندخو از عشق نشنیده‌است بو

از مستیش رمزی بگو تا ترک هشیاری کند

چون من گدای بی‌نشان مشکل بود یاری چنان

سلطان کجا عیش نهان با رند بازاری کند

زان طره پرپیچ و خم سهل است اگر بینم ستم

از بند و زنجیرش چه غم هر کس که عیاری کند

شد لشکر غم بی عدد از بخت می‌خواهم مدد

تا فخر دین عبدالصمد باشد که غمخواری کند

با چشم پرنیرنگ او حافظ مکن آهنگ او

کان طره شبرنگ او بسیار طراری کند

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، ناامید نباش و بدان که با توبه به درگاه خداوند دیگران نیز تو را می بخشند و بدی هایت را فراموش می کنند. مراقب باش که راز دلت را با چه کسی می گویی و به هرکس اعتماد نکن که روزی اسرار تو را فاش می کنند و باعث ناکامی و شکست تو می شوند. دشمنانت در حال نقشه کشیدن هستند پس مراقب باش کسی را به عنوان دوست و یار خود انتخاب کنی که در زمان گرفتاری تو را ترک نکند بلکه همراه و یاور تو باشد. حال چه دوست و یاوری بهتر از خداوند؟!