غزل شماره 189

فال حافظ

طایر دولت اگر باز گذاری بکند

یار بازآید و با وصل قراری بکند

دیده را دستگه در و گهر گر چه نماند

بخورد خونی و تدبیر نثاری بکند

دوش گفتم بکند لعل لبش چاره من

هاتف غیب ندا داد که آری بکند

کس نیارد بر او دم زند از قصه ما

مگرش باد صبا گوش گذاری بکند

داده‌ام باز نظر را به تذروی پرواز

بازخواند مگرش نقش و شکاری بکند

شهر خالیست ز عشاق بود کز طرفی

مردی از خویش برون آید و کاری بکند

کو کریمی که ز بزم طربش غمزده‌ای

جرعه‌ای درکشد و دفع خماری بکند

یا وفا یا خبر وصل تو یا مرگ رقیب

بود آیا که فلک زین دو سه کاری بکند

حافظا گر نروی از در او هم روزی

گذری بر سرت از گوشه کناری بکند

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: اگر همای سعادت باز بر سر ما گذر کند، یار به سوی ما باز می گردد و برای وصال، عهد می‌بندد.

بیت 2: اگر چه چشمان مرا امکان دسترسی به در و گوهر نیست ولی خون دن می خورد و در اندیشه نثار کردن آن است. 

بیت 3: دیشب با خود می گفتم که مگر لعل لب او مرا درمان کند که ناگاه سروش غیبی بانگ برآورد که آری چنین خواهد کرد.

بیت 4: کسی جرأت نمی‌کند که از قصه اندوه ما با پار سخنی بگوید جز آنکه باد بهاری، پیام ما را به گوش او برساند. 

بیت 5: شاهین دیده ام را به سوی تذروی به پرواز در آورده ام شاید که بتواند آن را بدست آورد و شکار خود سازد.

بیت 6: شهر از عاشقان واقعی خالی شده است آیا می شود که مرد دلاوری از خودگذشتگی نشان دهد و کاری کند؟

بیت 7: مرد بخشنده ای کجاست تا در مجلس عشرت او، غمزده و مغمومی، جرعه ای شراب نوشد و از خماری نجات یابد؟

بیت 8: یا تو با من وفاداری کن یا پیام وصال بده یا خبر مرگ حریف عشق به گوش من برسد، آیا می رسد زمانی که زمانه، از این سه تا، یکی را انجام دهد؟

بیت 9: حافظ، اگر تو خود از آستان یار دور نشوی او روزی از بالین تو و گوشه کنار تو خواهد گذشت.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

بیت 9:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، سالهاست که مشکلی داری و برای حل آن خود را به هر دری میزنی اما گمان می کنی که تنها مانده ای و نمی توانی آن را حل کنی. شاد و خشنود باش که روز موعود فرا رسیده است. به زودی یارانت به کمک تو می آیند و برای تو طلب دعا و بخشش می کنند. بدین ترتیب به خواسته های دل خویش می رسی و گره از مشکلاتت یکی پس از دیگری باز می شود. خبر نابودی و ناکامی دشمنانت در راه است. ان شالله.