غزل شماره 188

فال حافظ

مرا به رندی و عشق آن فضول عیب کند

که اعتراض بر اسرار علم غیب کند

کمال سر محبت ببین نه نقص گناه

که هر که بی‌هنر افتد نظر به عیب کند

ز عطر حور بهشت آن نفس برآید بوی

که خاک میکده ما عبیر جیب کند

چنان زند ره اسلام غمزه ساقی

که اجتناب ز صهبا مگر صهیب کند

کلید گنج سعادت قبول اهل دل است

مباد آن که در این نکته شک و ریب کند

شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد

که چند سال به جان خدمت شعیب کند

ز دیده خون بچکاند فسانه حافظ

چو یاد وقت زمان شباب و شیب کند

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، بهتر است به جای فاش کردن نقاط ضعف و بدی های دیگران، همانند پروردگار خویش عیوب آنها را بپوشانی و تنها به خود آن ها عیوبشان را گوشزد کنی تا اینگونه به آن ها کمک کرده باشی؛ اینگونه خداوند ستار العیوب عیب های تو را نیز می پوشاند و آبرویت را حفظ می کند. انسان عجولی هستی و می خواهی به هر شکلی حتی اگر شده باشد با زور گریه و زاری به همه خواسته های خود برسی در حالی که تا به راه راست نروی و در مقابل خداوند سر تعظیم فرو نیاوری، به خواسته هایت نمی رسی.