غزل شماره 187

فال حافظ

دلا بسوز که سوز تو کارها بکند

نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند

عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش

که یک کرشمه تلافی صد جفا بکند

ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند

هر آن که خدمت جام جهان نما بکند

طبیب عشق مسیحادم است و مشفق لیک

چو درد در تو نبیند که را دوا بکند

تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار

که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند

ز بخت خفته ملولم بود که بیداری

به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند

بسوخت حافظ و بویی به زلف یار نبرد

مگر دلالت این دولتش صبا بکند

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: دلا، بسوز زیرا که سوختن تو، مشکلهای زیادی را حل می کند و عجز و نیاز شبانه، صدها آسیب و بلا را دور می سازد.

بیت 2: خشم و ملامت یار زیبارو را چون عاشقان بپذیر زیرا که یک غمزه و کرشمه، صدها جور و ستم را تلافی خواهد کرد.

بیت 3: از عالم این جهانی تا عالم معنی و ملکوت همه پرده ها را برای کسی که در خدمت جام جهان بین و ضمیر روشن پیر و مراد کامل باشد، برخواهند داشت.

بیت 4: عشق، طبیی است مسیحا دم و مهربان، اما اگر در تو درد نیاز نبیند چگونه به درمانت بکوشد و چه کسی را درمان کند؟

بیت 5: تو کار خودت را به خدا واگذار کن و دل خود را شادمان نگاه دار زیرا اگر مدعی، به تو رحمی نکند، خدا رحم می کند.

بیت 6: از بخت و اقبال نامساعد خود دلتنگم، آیا میشود که بیدار و دل آگاهی هنگام نیایش صبحگاهی در حق ما دعایی بکند؟

بیت 7: حافظ از غم عشق سوخت و به زلف یار دسترسی نیافت شاید نسیم صبا، به این بخت و اقبال او را راهنمایی کند.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، اگر چیزی را با تمام وجود و از روی قلب و دل خویش از خداوند بخواهی، خداوند بخشنده دست رد به سینۀ تو نمی زند و تو را در راه رسیدن به خواسته ات یاری می کند. اگر یک قدم به سمت خداوند برداری او کار خوب شما را با دفع بلایا و هموار ساختن راه موفقیت تلافی می کند. مژده بر شما باد که بیماریتان به زودی شفا پیدا می کند و خواسته و حاجات دل خویش می رسی. ان شالله.