غزل شماره 182

فال حافظ

حسب حالی ننوشتی و شد ایامی چند

محرمی کو که فرستم به تو پیغامی چند

ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید

هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند

چون می از خم به سبو رفت و گل افکند نقاب

فرصت عیش نگه دار و بزن جامی چند

قند آمیخته با گل نه علاج دل ماست

بوسه‌ای چند برآمیز به دشنامی چند

زاهد از کوچه رندان به سلامت بگذر

تا خرابت نکند صحبت بدنامی چند

عیب می جمله چو گفتی هنرش نیز بگو

نفی حکمت مکن از بهر دل عامی چند

ای گدایان خرابات خدا یار شماست

چشم انعام مدارید ز انعامی چند

پیر میخانه چه خوش گفت به دردی کش خویش

که مگو حال دل سوخته با خامی چند

حافظ از شوق رخ مهر فروغ تو بسوخت

کامگارا نظری کن سوی ناکامی چند

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: از حال خود برایت گزارشی ننوشتیم و روزگاری گذشت، محرم رازی نیست تا پیغامی توسط او به تو بفرستم.

بیت 2: ما نمی توانیم به آن جایگاه والای وصال تو برسیم مگر اینکه لطف و کرم تو خود پیشگام شود.

بیت 3: حال که شراب از خم به سبو ریخته شد و گل نقاب از چهره افکند و شکفت، عشرت و خوشی را غنیمت بدان و چند جام شراب بنوش. 

بیت 4: شربت گلاب و قند، درمان دل بیمار ما نیست، علاج ما، چند بوسه از دهان تو است گر چه با دشنام آمیخته باشد.

بیت 5: ای پارسا، از کوچه وارستگان و رندان با احتیاط گذر کن تا مبادا گفتگوی چند رسوا و بدنام، ترا تباه نکند.

بیت 6: تو که تمام معایب شراب را برشمردی، کمی نیز از هنر مستی و بی خبری اش بگو و تنها بخاطر بدست آوردن دل چند عامی ساده دل دانش و خرد و فلسفه را منکر مشو. 

بیت 7: ای گدایان میخانه عشق، پروردگار یار شماست پس چشم امید و احسان از سوی حیوان صفتان بیخرد نداشته باشید.

بیت 8: پیر میخانه چه سخن خوشی با میخواره و دوست همیشگی خود گفت که: تو هرگز حال دل سوخته ات را با ناپختگان در میان مگذار.

بیت 9: حافظ از اشتیاق چهره روشن و تابناک تو سوخت، ای کام یافته به ناکامان اطراف نگاهی از سر مهربانی بیفکن.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

بیت 9:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، بهتر است بدانی که تنها قاضی خداوند است و تنها او دیگران را قضاوت می کند اما حال که تو دست به قضاوت کردن دیگران زده ای، پس بهتر است با افراد دانا و عالم مشورت کنی. زمانی قضاوت تو عادلانه است و دیگران آن را می پذیرند که هم خوبی های دیگران را بگویی و هم بدی هایشان را انتقاد کنی. حاجتی را در دل داری که رسیدن به آن محال می دانی در حالی که رمز موفقیت و برآورده شدن حاجت تو، دست به دعا برداشتن و خواندن نماز حاجات است. خوبی خود را به همگان ثابت کن و دستگیر نیازمندان باش تا خداوند نیز به تو کمک کند. ان شالله.