غزل شماره 181

فال حافظ

بعد از این دست من و دامن آن سرو بلند

که به بالای چمان از بن و بیخم برکند

حاجت مطرب و می نیست تو برقع بگشا

که به رقص آوردم آتش رویت چو سپند

هیچ رویی نشود آینه حجله بخت

مگر آن روی که مالند در آن سم سمند

گفتم اسرار غمت هر چه بود گو می‌باش

صبر از این بیش ندارم چه کنم تا کی و چند

مکش آن آهوی مشکین مرا ای صیاد

شرم از آن چشم سیه دار و مبندش به کمند

من خاکی که از این در نتوانم برخاست

از کجا بوسه زنم بر لب آن قصر بلند

باز مستان دل از آن گیسوی مشکین حافظ

زان که دیوانه همان به که بود اندر بند

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: بعد از این دست من تنها به دامن آن بلندبالا ملازم خواهد بود زیرا که با آن قامت خرامان خود، ریشه و بنیاد هستی ام را از جا برکند.

بیت 2: من برای مستی نیازی به رامشگر و شراب ندارم تو پرده از چهره بگشا تا چون سپند از سرخی آتش رویت، به رقص درآیم.

بیت 3: هيچ چهره ای مانند آینه حجله بخت، نیک نخواهد شد مگر آن چهره ای که بر سم اسب محبوب، مالیده شود.

بیت 4: گفتم اسرار غم عشق تو هر چه هست بگو باشد زیرا که من بیش ازین شکیبایی نگاهداشتنش را ندارم. تا کی و چقدر صبر کنم؟

بیت 5: ای صیاد، آهوی مشکین نانه مرا مکش، از آن چشمان سیاهش شرم کن و او را به بند مکش.

بیت 6: من که خاکسار و فرومانده ام و حتی نمی توانم از این دنیا دل بکنم چگونه می توانم برکنار آن قصر رفیع بوسه بزنم؟ 

بیت 7: ای حافظ، دل خود را از آن گیسوی خوشبو باز مگیر زیرا که بهتر است دیوانه و مجنون را همچنان در بند نگاهداری.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، دارای شخصیتی هستی که دوست داری همیشه در تفریح و خوش گذرانی باشی؛ در حالی که زندگی یعنی ترکیب واژه های تضادی مثل تلخ و شیرین، شادی و غم و… . از دوستان ناباب خود که دائم در پی تفریح و خوش گذرانی هستند دوری کن تا ساده تر و سریع تر بتوانی کارهایت را انجام دهی. به قول هایت عمل کن و بدان که هرچه بر سر روزگار امروزت آمده است به خاطر اعتماد بیخود و کارهای گذشتۀ خودت بوده است. تنها خداوند التیام بخش دل بیقرار توست؛ پس ارتباط خود را با او قوی تر کن و دل خود را به او بسپار.