غزل شماره 180

فال حافظ

ای پسته تو خنده زده بر حدیث قند

مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند

طوبی ز قامت تو نیارد که دم زند

زین قصه بگذرم که سخن می‌شود بلند

خواهی که برنخیزدت از دیده رود خون

دل در وفای صحبت رود کسان مبند

گر جلوه می‌نمایی و گر طعنه می‌زنی

ما نیستیم معتقد شیخ خودپسند

ز آشفتگی حال من آگاه کی شود

آن را که دل نگشت گرفتار این کمند

بازار شوق گرم شد آن سروقد کجاست

تا جان خود بر آتش رویش کنم سپند

جایی که یار ما به شکرخنده دم زند

ای پسته کیستی تو خدا را به خود مخند

حافظ چو ترک غمزه ترکان نمی‌کنی

دانی کجاست جای تو خوارزم یا خجند

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: ای کسی که پسته دهان تو، بر داستان شیرینی قند خنده زده، برای من که مشتاق تو هستم، بخاطر خدا لبخندی شیرین بزن. 

بیت 2:  درخت طوبی در بهشت جرأت نمیکند که در برابر قامت تو سخنی بگوید، من از این داستان می گذرم که اگر بخواهم درباره اش بگویم، سخنم طولانی می شود.

بیت 3: اگر می خواهی که جوی خون از چشمانت سرازیر نشود، دل به عهد و وفای هم صحبتی با فرزند دیگران مبند.

بیت 4: اگر جلوه می فروش و اگر به ما طعنه عشق و ریا میزنی در هر صورت ما به شیخ خود پسند هیچ اعتقاد و ایمانی نداریم. 

بیت 5: کسی که گرفتار و اسیر کمند عشق تو نشد چگونه می تواند از پریشان حالی من آگاه شود؟ 

بیت 6: اینک که بازار آرزومندی و شوق رواج یافته و گرم شده، آن یار بلندبالای ما کجاست تا جان خود را چون سپند بر آتش چهره اش بسوزانم. 

بیت 7: آنجا که محبوب ما سخن می گوید در حالی که لبخندی شیرین داری، ای پسته فکر میکنی که کیستی؟ پس تو را به خدا سوگند که به خودت مخند.

بیت 8: حافظ، حال که تو از کرشمه و غمزه ترکان زیبا دست نمیشویی میدانی که قرارگاه دلت کجاست؟ خوارزم یا خجند است.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، مراقب باش چه کسانی را به عنوان دوست خود انتخاب می کنی و به آن ها اعتماد داری. از افراد ناصالح و کسانی که شناخت درست و کامل از آن ها نداری رفاقت نکن که باعث عذاب و درد دل تو می شوند. غرور و خود پسندی را از خود دور کن و گرنه همین صفت باعث زمین خوردن تو می شود و برایت پشیمانی به بار می آورد. همۀ کارها را به شوخی و خنده نگیر و از مسخره کردن دیگران دست بردار تا این بلا بر سر خودت نیاید و گرفتار نشوی بلکه مورد قبول دیگران قرار بگیری. ان شالله.