غزل شماره 178

فال حافظ

هر که شد محرم دل در حرم یار بماند

وان که این کار ندانست در انکار بماند

اگر از پرده برون شد دل من عیب مکن

شکر ایزد که نه در پرده پندار بماند

صوفیان واستدند از گرو می همه رخت

دلق ما بود که در خانه خمار بماند

محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد

قصه ماست که در هر سر بازار بماند

هر می لعل کز آن دست بلورین ستدیم

آب حسرت شد و در چشم گهربار بماند

جز دل من کز ازل تا به ابد عاشق رفت

جاودان کس نشنیدیم که در کار بماند

گشت بیمار که چون چشم تو گردد نرگس

شیوه تو نشدش حاصل و بیمار بماند

از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر

یادگاری که در این گنبد دوار بماند

داشتم دلقی و صد عیب مرا می‌پوشید

خرقه رهن می و مطرب شد و زنار بماند

بر جمال تو چنان صورت چین حیران شد

که حدیثش همه جا در در و دیوار بماند

به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی

شد که بازآید و جاوید گرفتار بماند

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: هر کس که راز دل را نگاهداشت در آستان پاک یار باقی ماند و آنکس که شیوه رازداری را ندانست در ناآگاهی ماند.

بیت 2: اگر دل من از حجاب خود بیرون آمد بر من عیب مگیر، خدا را شکر که دل من در پردۂ گمان باطل نماند.

بیت 3: پشمینه پوشان، رخت و لباس خود را از گرو می در آوردند و تنها این دلق و خرقه ما بود که در میخانه میفروش، در گرو باقی ماند.

بیت 4: محتسب، اینک شیخ شهر شده و گناهان خود را فراموش کرده است و اینک داستان رسوایی ماست که در هر کوی و بازاری شنیده می شود.

بیت 5: هر شراب لعل رنگی که از دست بلورین بار گرفتیم، اشک اندوه شد و در دیده ما به گریه خون آلود بدل شد.

بیت 6: جز دل من که از روز ازل تا پایان دنیا عاشق بود، نشنیدیم که هیچ کس دیگری، همیشه عاشق باشد و ثابت قدم بماند.

بیت 7: نرگس، چون چشمان تو که خمار است خود را بیمار کرد اما به شيوه خماری و مستی تو نتوانست برسد و همچنان بیمار و مبتلا باقی ماند.

بیت 8: از صدای سخن عشق، من سخنی خوشتر نشنیدم و بهتر از آن یادگاری در این فلک گردان ندیدم.

بیت 9: من خرقه ای داشتم که عیبهای بسیار مرا می پوشاند اما اکنون در گرو وجه می است و رامشگر، و کمربند بت پرستی من آشکار، باقی مانده است.

بیت 10: صورت دل انگیز چینی چنان بر زیبایی تو حیران و سرگشته شد که سخن تحيرش در نقشهای در و دیوار باقی مانده است.

بیت 11: دل حافظ میخواست که تنها یک روز در گلگشت گیسویش باشد، رفت که بازگردد اما جاودانه در بند زلفش گرفتار ماند.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2: 

بیت 3:

بیت 4:

بیت 5: 

بیت 6: 

بیت 7: 

بیت 8: 

بیت 9: 

بیت 10: 

بیت 11: 

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، بهتر است ابتدا عیوب خود را برطرف نمایی و بعد عیوب دیگران را به آن ها گوش زد کنی. به عهدی که بسته ای پایبند باش و حریم خود را حفظ کن وگرنه باعث آبرو ریزی می شود. عشق را در دل خود جاودانه و همیشگی کن تا هوی و هوس جای آن را نگیرد و دل و زندگیت تیره نگردد. بدون شک محبت و عشق تو بر سر زبان ها می افتد و همگان را حیرت زده خواهد کرد. ان شالله.