غزل شماره 175

فال حافظ

صبا به تهنیت پیر می فروش آمد

که موسم طرب و عیش و ناز و نوش آمد

هوا مسیح نفس گشت و باد نافه گشای

درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد

تنور لاله چنان برفروخت باد بهار

که غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد

به گوش هوش نیوش از من و به عشرت کوش

که این سخن سحر از هاتفم به گوش آمد

ز فکر تفرقه بازآی تا شوی مجموع

به حکم آن که چو شد اهرمن سروش آمد

ز مرغ صبح ندانم که سوسن آزاد

چه گوش کرد که با ده زبان خموش آمد

چه جای صحبت نامحرم است مجلس انس

سر پیاله بپوشان که خرقه پوش آمد

ز خانقاه به میخانه می‌رود حافظ

مگر ز مستی زهد ریا به هوش آمد

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: باد صبا برای خوشامدگویی به نزد پیر میفروش آمد زیرا که دوره خوشی و شادمانی و کامرانی و نوشانوش مستانه است.

بیت 2: هوا چون دم عیسی، روحبخش شد و باد عطرآگین گشت، درخت سرسبز شده و مرغ نغمه خوان در خروش و فغان مستانه شد.

بیت 3: باد بهار چنان تنور لاله را فروزان کرد که از گرمی آن غنچه در عرق خود غرق شد و گل بنای جوشیدن گذاشت.

بیت 4: با گوش عقل این کلام را از من بشنو و به عیش بپرداز زیرا که این سخن را سحرگاهان از سروش غیبی شنیدم که:

بیت 5: از پریشان فکری رها شو تا خاطرت جمع شود زیرا که اگر اهریمن وسوسه گر را از خود دور سازی، فرشته آرامش به تو روی خواهد آورد.

بیت 6: نمی‌دانم که سوسن آزاد از بلبل نغمه خوان سحر چه شنید که با وجود داشتن ده زبان، خاموش شد.

بیت 7: مجلس انس و الفت که جای همکلامی با نامحرمان نیست پس پیاله و ساغر باده‌ات را پنهان کن زیرا که خرقه پوش سالوس در حال آمدن است.

بیت 8: حافظ اینک از خانقاه صوفیان به میخانه می رود شاید که از مستی زهد ریاکارانه، بهوش آمده است.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، از جدایی و ایجاد تفرقه بین خودت با دیگران پرهیز کن و در برابر اعتمادی که دیگران به تو کرده اند امانت دار راز آن ها باش و اسرارشان را فاش نکن. کمی عصبانی هستی که بهتر است عصبانیت خود را کنترل کنی و گرنه باعث ضررهایی می شود که خود از کرده ی خود پشیمان می شوی. فردی عالم و دانا به کمک تو می شتابد و تو را از فلاکت و بدبختی نجات می دهد. به او اعتماد کن و او را کنار نزن.