غزل شماره 174

فال حافظ

مژده ای دل که دگر باد صبا بازآمد

هدهد خوش خبر از طرف سبا بازآمد

برکش ای مرغ سحر نغمه داوودی باز

که سلیمان گل از باد هوا بازآمد

عارفی کو که کند فهم زبان سوسن

تا بپرسد که چرا رفت و چرا بازآمد

مردمی کرد و کرم لطف خداداد به من

کان بت ماه رخ از راه وفا بازآمد

لاله بوی می نوشین بشنید از دم صبح

داغ دل بود به امید دوا بازآمد

چشم من در ره این قافله راه بماند

تا به گوش دلم آواز درا بازآمد

گر چه حافظ در رنجش زد و پیمان بشکست

لطف او بین که به لطف از در ما بازآمد

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: ای دل به تو مژده می دهم که بار دیگر نسیم بهاری می وزد و هدهد مژده آور نیز از سوی سبا بازگشته است. 

بیت 2: ای بلبل سحرخوان، بار دیگر نغمه داودی خود را بخوان که سلیمان و سلطان گل با نفس بهاری بازگشت.

بیت 3: عارف و شناسای حقی کو که زبان گل سوسن را بفهمد و از او بپرسد که چرا از باغ رفت و چرا دوباره بازگشت؟

بیت 4: مهر و محبت خداوند در حق من مردمی و احسان کرد زیرا که آن زیباروی ماهرخ من از راه وفاداری بازگشت.

بیت 5: لاله از نفس صبح بوی می نوشین را شنید و چون سوخته دل بود به امید یافتن دوا به چمن باز آمد.

بیت 6: دیده ام به دنبال این کاروان به راه بازماند تا زمانی که زنگ بازگشت آن به گوشم رسید.

بیت 7: اگر چه حافظ از ما رنجیده خاطر شد و عهد و پیمان سابق را شکست اما لطف و کرم او را ببین که با خوبی و خوشی به دیدار ما آمد.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، شاد باش که به زودی خبر خوشی به تو خواهد رسید که علاوه برتو دیگران نیز خوشحال خواهند شد و این خبر خوش معمایی که مدتهاست با آن درگیر بوده ای را حل می کند و باعث می شود بیماری مزمنی را که سالهاست آن را تحمل کرده ای برطرف شود. خداوند را بخاطر این همه نعمتی که به تو ارزانی داشته است شکر کن و بدان که همۀ این ها از لطف و بخشش او بوده است. او به هرکاری تواناست.