غزل شماره 173

فال حافظ

در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد

حالتی رفت که محراب به فریاد آمد

از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار

کان تحمل که تو دیدی همه بر باد آمد

باده صافی شد و مرغان چمن مست شدند

موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد

بوی بهبود ز اوضاع جهان می‌شنوم

شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد

ای عروس هنر از بخت شکایت منما

حجله حسن بیارای که داماد آمد

دلفریبان نباتی همه زیور بستند

دلبر ماست که با حسن خداداد آمد

زیر بارند درختان که تعلق دارند

ای خوشا سرو که از بار غم آزاد آمد

مطرب از گفته حافظ غزلی نغز بخوان

تا بگویم که ز عهد طربم یاد آمد

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: هنگام نماز، کمان ابروی تو در خاطرم آمد و حالتی به من دست داد که حتى محراب هم به فریاد و فغان در آمد.

بیت 2: اینک از من توقع صبوری و خرد و پردلی نداشته باش زیرا آن شکیبایی که تو قبلا از من دیدی همه به باد فنا رفت.

بیت 3: اینک زمان صاف و روشن شدن می رسیده است و مرغان نغمه خوان چمن مست شده اند، و حال، موسم عاشقی و کار اساسی و بنیادی است.

بیت 4: بدی بهبود شرایط و اوضاع دنیا را می شنوم، زیرا که گل همراه خود شادمانی آورد و باد بهاری شادمان از در رسید.

بیت 5: ای عروس زیبای هنر، از بخت و طالع خودت، شکایتی مکن بلکه خانه و حجله زیبایی خود را آراسته کن که داماد (خریدار هنر) آمده است.

بیت 6: گلها و درختان فریبنده اینک همگی به خود زیور بسته اند و تنها دلبر و معشوق ماست که با زیبایی خدادادی آمده است.

بیت 7: درختها که دلبستگی به میوه و بار خود دارند ، زیر بارِ خود دارند . خوشابه حال سرو ، که از کشیدن بار تعلقات آزاد و سر افراز است.

بیت 8: آوازه خوان، از شعر و سخن حافظ غزلی شیوا بخوان تا آن موقع به تو بگویم که دوران خوشی را به یاد آوردم.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، به دلیل دل پاک، ایمان قوی و اعتقاد قلبی که همواره به خداوند داشته ای، روزگار سخت غم و غصه با رسیدن به وصال یار پایان خواهد یافت. یاعلی بگو و بلند شو باید همه تلاش و کوشش خود را به کار ببندی برای ساختن آینده ای که سال ها آرزوی آن را داشته ای. تحولی دیگر در زندگیتان رخ می دهد که باعث می شود هم از نظر مادی و هم معنوی تغییر پیدا کنی و همۀ این اتفاقات برای تو و اطرافیانت خوب است. ان شالله.