غزل شماره 171

فال حافظ

دوش از جناب آصف پیک بشارت آمد

کز حضرت سلیمان عشرت اشارت آمد

خاک وجود ما را از آب دیده گل کن

ویرانسرای دل را گاه عمارت آمد

این شرح بی‌نهایت کز زلف یار گفتند

حرفیست از هزاران کاندر عبارت آمد

عیبم بپوش زنهار ای خرقه می آلود

کان پاک پاکدامن بهر زیارت آمد

امروز جای هر کس پیدا شود ز خوبان

کان ماه مجلس افروز اندر صدارت آمد

بر تخت جم که تاجش معراج آسمان است

همت نگر که موری با آن حقارت آمد

از چشم شوخش ای دل ایمان خود نگه دار

کان جادوی کمانکش بر عزم غارت آمد

آلوده‌ای تو حافظ فیضی ز شاه درخواه

کان عنصر سماحت بهر طهارت آمد

دریاست مجلس او دریاب وقت و در یاب

هان ای زیان رسیده وقت تجارت آمد

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: دیشب از آستان وزیر پادشاه قاصد مژده آورد که از پیشگاه سلیمان زمان، دستور خوشدلی و کامرانی صادر شده است.

بیت 2: از خاک هستی ما با اشک چشمانمان، گل بساز زیرا که سرای ویران دل ما را زمان آبادانی رسیده است.

بیت 3: این توصیف بی اندازه ای که از گیسوی یار میکنند تنها نکته و حرفی از هزاران سخنی است که به عبارت می آید و گفته می شود.

بیت 4: ای خرقه آغشته به شراب، عیب هایم را بپوشان زیرا که آن یار پاک و بی گناه برای دیدن من آمده است.

بیت 5: امروز که ماه روشنایی بخش محفل ما در صدر نشسته است، مقام هر یک از زیبارویان مشخص می شود.

بیت 6: همت و ارادهٔ مورچه را ببین که با آن خردی، خود را به تخت سلیمان که تاجش به بلندای آسمان است، رسانید.(1)

(1): سوره نمل / آیه ۲۷

بیت 7: ای دل در برابر چشمان گستاخ او، ایمان خود را نگاهدار زیرا که آن چشمان افسونگر و تیرانداز یار، به قصد غارت دل آمده است.

بیت 8: حافظ، تو آلوده و ناپاکی پس از شاه طلب بخشش کن زیرا که آن مایه جوانمردی به جهت پاک گردانیدن تو آمده است.

بیت 9: محفل او چون دریاست پس آن را غنیمت بدان تا در و مروارید یابی، ای زیان دیده، اینک زمان تجارت و سوداگری است.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

بیت 9:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، خود را کوچک و ضعیف نشمار. تو دارای استعداد و توانایی های بسیاری هستی که آن ها را نادیده گرفته ای. در ناامیدی هایت به خداوند روی بیاور و از او بخواه تا دل ویران تو را آباد کند. به زودی بشارتی به تو می دهند که با فرد مهمی آشنا می شوی و تا می توانی از آشنایی با او بهره ببر تا به سود کلانی برسی و بتوانی به جایگاهی مانند او و حتی بالاتر برسی. ان شالله.