غزل شماره 170

فال حافظ

زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد

از سر پیمان برفت با سر پیمانه شد

صوفی مجلس که دی جام و قدح می‌شکست

باز به یک جرعه می عاقل و فرزانه شد

شاهد عهد شباب آمده بودش به خواب

باز به پیرانه سر عاشق و دیوانه شد

مغبچه‌ای می‌گذشت راهزن دین و دل

در پی آن آشنا از همه بیگانه شد

آتش رخسار گل خرمن بلبل بسوخت

چهره خندان شمع آفت پروانه شد

گریه شام و سحر شکر که ضایع نگشت

قطره باران ما گوهر یک دانه شد

نرگس ساقی بخواند آیت افسونگری

حلقه اوراد ما مجلس افسانه شد

منزل حافظ کنون بارگه پادشاست

دل بر دلدار رفت جان بر جانانه شد

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: زاهد گوشه نشین دیشب به میخانه آمد، عهد و پیمان زهد را شکست و ساغر و پیمانه را گرفت.

بیت 2: صوفی پشمینه پوش که دیشب جام و ساغر باده را میشکست، یک جرعه شراب نوشید و عاقل و اندیشمند شد (از زهد دست کشید).

بیت 3: معشوق روزگار جوانی به خوابش آمده بود و باز در پیرانه سر، عاشق و واله شده بود.

بیت 4: شاهد جوانی برای ربودن دل و دین میگذشت که آن صوفی بدنبال آن آشنا، با همه بیگانه و غریب شد.

بیت 5: رخسار برافروخته گل، خرمن هستی بلبل را سوزاند و چهره خندان آفتاب، مایه آسیب جان پروانه شد.

بیت 6: گریه شامگاهی و سحرگهان ما شکر خدا که ضایع و بیهوده نشد بلکه اشک دیدگان ما، در صدف روزگار مرواریدی در دانه شد. 

بیت 7: چشمان چون نرگس ساقی، آیه سحر و افسونگری را بر ما خواند و مجلس ورد و دعای ما تبدیل به محفل افسانه گویی گشت.

بیت 8: اینک منزل و مأوای حافظ، آستانه پادشاه است، دل به نزد دلدار رفته است و جان به حضور جانانه و معشوق شتافته است.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، کاری را که عقل و دل خودتان می گوید انجام بده و به حرف و نظرات افراد عامیانه کاری نداشته باش و برای دل خود با در نظر گرفتن افراد عالم زندگی کن. دعاهای سحرگاهیت بی ثمر نمانده است و خداوند به تو رو کرده است و با عقل و علمی که به تو داده است، به سادگی می توانی دوست و دشمن و خوب و بد را از یکدیگر تشخیص دهی و بدانی کجا باعث منفعت و کجا باعث ضرر تو می باشد. با این نعمت است که می توانی به تمام خواسته هایت برسی. ان شالله.