غزل شماره 167

فال حافظ

ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد

دل رمیده ما را رفیق و مونس شد

نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت

به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد

به بوی او دل بیمار عاشقان چو صبا

فدای عارض نسرین و چشم نرگس شد

به صدر مصطبه‌ام می‌نشاند اکنون دوست

گدای شهر نگه کن که میر مجلس شد

خیال آب خضر بست و جام اسکندر

به جرعه نوشی سلطان ابوالفوارس شد

طربسرای محبت کنون شود معمور

که طاق ابروی یار منش مهندس شد

لب از ترشح می پاک کن برای خدا

که خاطرم به هزاران گنه موسوس شد

کرشمه تو شرابی به عاشقان پیمود

که علم بی‌خبر افتاد و عقل بی‌حس شد

چو زر عزیز وجود است نظم من آری

قبول دولتیان کیمیای این مس شد

ز راه میکده یاران عنان بگردانید

چرا که حافظ از این راه رفت و مفلس شد

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: ستاره ای زیبا تابید و ماه مجلس ما و همدم و یار دل وحشت زدهٔ ما شد.

بیت 2: محبوب و معشوق من که به دبستان نرفته و دانشی نیاموخت، با غمزه و کرشمه اش به صد عالم و مدرس، مسائل زیادی را آموخت و حل کرد.

بیت 3: دل خسته و عاشق دلدادگان همچون باد بهاری، به امید و آرزوی وصالش فدای چهره چون نسرین و چشمان چون نرگس او شد.

بیت 4: دوست اینک مرا در بالای پیشگاه میخانه مینشاند ببین که گدای این شهر چگونه امیر و بزرگ محفل شد.

بیت 5: من خیال و آرزوی رسیدن به آب حیات خضر و جام اسکندری را داشتم به همین سبب پیمانه نوش دربار سلطان ابوالفوارس شدم.

بیت 6: اینک خانه شادی و محبت آبادان می شود زیرا که محراب ابروی معشوق من، مهندس و سازنده آن شده است.

بیت 7: بخاطر خدا، لبت را از ترشح شراب پاک کن زیرا که دل من هزاران اندیشه بد میکند.

بیت 8: غمزهٔ تو به دلدادگانت، شرابی نوشاند که دانش و خردشان بی‌خبر شد و عقل از درک افتاد.

بیت 9: شعر من چون طلا گرانمایه و کمیاب است بله پذیرش نیکبختان، اکسیر سخن من شد.

بیت 10: ای یاران، از رفتن به میخانه روی بگردانید زیرا که حافظ به این سمت رفت و فقیر و بیچاره شد.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

بیت 9:

بیت 10:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، زندگی تو دستخوش تغییر می شود و به مقام و دولت بالایی می رسی تا حدی که مونس و مشاور بزرگان فامیل و شهر خود می شوی. هرگز خداوند را فراموش نکن و چه در فقر و چه در ثروت به یاد او باش تا در زمان ناخوشی همراه و همدم تو باشد و در خوشی نعمت های بیشتری به تو ببخشد. ان شالله.