غزل شماره 166

فال حافظ

روز هجران و شب فرقت یار آخر شد

زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد

آن همه ناز و تنعم که خزان می‌فرمود

عاقبت در قدم باد بهار آخر شد

شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل

نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد

صبح امید که بد معتکف پرده غیب

گو برون آی که کار شب تار آخر شد

آن پریشانی شب‌های دراز و غم دل

همه در سایه گیسوی نگار آخر شد

باورم نیست ز بدعهدی ایام هنوز

قصه غصه که در دولت یار آخر شد

ساقیا لطف نمودی قدحت پرمی باد

که به تدبیر تو تشویش خمار آخر شد

در شمار ار چه نیاورد کسی حافظ را

شکر کان محنت بی‌حد و شمار آخر شد

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: روز جدایی و شب فراق یار به پایان رسید، این فال نیک را زدم و ستاره بخت مساعد عبور کرد و کار فراق پایان یافت.

بیت 2: آن همه تكبر و ستیزه جویی که پاییز میکرد، سرانجام در زیر گامهای باد بهاری، پایان یافت. 

بیت 3: خدا را شکر که به سبب اقبال گوشه تاج گل، غرور باد دی ماه و قدرت خار، به پایان رسید.

بیت 4: به صبح امید که در زیر پرده اسرار غیب، گوشه نشین شده بود بگ بیرون بیاید که شب تاریک به اتمام رسید. 

بیت 5: آن همه پریشانی در شبهای طولانی و اندوه دل، همگی به مدد گیسوی معشوق پایان یافت.

بیت 6: به واسطه بدعهدی روزگار باور نمی کنم که داستان اندوه به سبب اقبال بار به پایان رسید.

بیت 7: ساقیا، لطف و کرم بسیار کردی، امید که قدح تو همیشه پر شراب باشد زیرا که با تدبیر و اندیشه تو، شوریدگی خماری تمام شد.

بیت 8: اگر چه کسی حافظ را به حساب نیاورد اما خدا را شکر که آن اندوه بی حد و اندازه، به پایان رسید.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، اتفاقات عجیبی رخ خواهد داد که همگی به سود تو است و برایت دولت به همراه می آورد و این هم بخاطر ذکر و ثنای خداوند است که از زبانت کم نشده و هم بخاطر عقل و هوشیاری خودت. فالتان بسیار فرخنده و روشن است و برایتان خبرهای خوبی را به همراه دارد که به تمام نیت ها و آرزو های خود می رسی و روزگار خوشی در پیش خواهی داشت. ستاره بخت و اقبال تو همچون ناهید روشن است و به یاری خداوند به زودی به کام دل خود می رسی و همگان از این ازدواج شاد خواهند شد.