غزل شماره 164

فال حافظ

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد

عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد

ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد

چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد

این تطاول که کشید از غم هجران بلبل

تا سراپرده گل نعره زنان خواهد شد

گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر

مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد

ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی

مایه نقد بقا را که ضمان خواهد شد

ماه شعبان منه از دست قدح کاین خورشید

از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد

گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت

که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد

مطربا مجلس انس است غزل خوان و سرود

چند گویی که چنین رفت و چنان خواهد شد

حافظ از بهر تو آمد سوی اقلیم وجود

قدمی نه به وداعش که روان خواهد شد

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: نفس باد سحرگاهان، خوشبو چون مشک خواهد شد و دنیای پیر و فرسوده نیز بار دیگر جوان می‌شود. 

بیت 2: درخت ارغوان به گل یاسمن، جام عقیقی رنگ خواهد داد، و چشم گل نرگس نیز به شقایق خواهد نگریست. 

بیت 3: بلبل به واسطه ظلمی که از غم دوری و فراق کشید تا خیمه گل، نعره زنان خواهد رفت.

بیت 4: اگر از مسجد به میخانه رفتم به من خرده مگیر زیرا که مجلس وعظ و نصیحت طولانی است و فرصت عیش از دست خواهد رفت.

بیت 5: ای دل اگر عشرت و خوشی امروز را به فردا موکول کنی، چه کسی ضمانت می کند که سرمایه حیات تا فردا برقرار بماند.

بیت 6: ماه شعبان، قدح شراب را از دست مده زیرا که خورشید قدح تا شب عید فطر از نظر پنهان خواهد شد.

بیت 7: گل بسیار عزیز است، همصحبتی با او را غنیمت بدان زیرا که از این راه به باغ آمده و از همین راه بیرون خواهد رفت.

بیت 8: ای مطرب، مجلس، مجلس الفت و دوستی است پس غزل و آواز بخوان چقدر می گویی که چنین شده و چنان خواهد شد.

بیت 9: حافظ به سبب وجود تو، به جهان هستی آمد پس برای وداع با او، قدحی بردار زیرا که به سوی آن جهان، روانه است.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

بیت 9:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، زندگیت به زودی دستخوش تغییرات زیادی خواهد شد که همگی به سود و منفعت توست و جز خیر و خوشی برایت به همراه نخواهد داشت؛ تنها کافیست در افکارت اندکی تغییر ایجاد کنی و افکار منفی را از خود به دور کنی. به مراد دل خود می رسی و دلت دوباره جوان می شود. قدر سلامتی خود را بدان و از جوانی ات به خوبی استفاده کن چرا که در آینده از شخصیت و مقام بالایی برخوردار خواهی شد. ماه شعبان و رمضان بهترین فرصت برای دعا کردن و رسیدن به حاجات خود است پس در این ماه های عزیز بیش از گذشته به خداوند نزدیک شو تا به سادگی به آنچه می خواهی برسی. ان شالله.