حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 163

غزل شماره 163

فال حافظ

گل بی رخ یار خوش نباشد

بی باده بهار خوش نباشد

طرف چمن و طواف بستان

بی لاله عذار خوش نباشد

رقصیدن سرو و حالت گل

بی صوت هزار خوش نباشد

با یار شکرلب گل اندام

بی بوس و کنار خوش نباشد

هر نقش که دست عقل بندد

جز نقش نگار خوش نباشد

جان نقد محقر است حافظ

از بهر نثار خوش نباشد

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، ظاهر و جمال زیبا نشان از سیرت پاک و نیکو نیست، پس جز به رفتار و ظواهر به باطن دیگران نیز توجه کن. فراموش نکن که هیچ گلی بی خار نیست و تو نیز چون بقیه عیوبی داری که باید آن ها را برطرف نمایی. انسان برای هرکاری که در آن می خواهد موفق شود و پیشرفت کند باید از قبل زمینه و ابزار آن را فراهم بسازد پس تو نیز برای موفقیت خود قبل از انجام هرکاری مقدمات آن را فراهم ساز تا به پیروزی برسی. ان شالله.