غزل شماره 163

فال حافظ

گل بی رخ یار خوش نباشد

بی باده بهار خوش نباشد

طرف چمن و طواف بستان

بی لاله عذار خوش نباشد

رقصیدن سرو و حالت گل

بی صوت هزار خوش نباشد

با یار شکرلب گل اندام

بی بوس و کنار خوش نباشد

هر نقش که دست عقل بندد

جز نقش نگار خوش نباشد

جان نقد محقر است حافظ

از بهر نثار خوش نباشد

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: در صورت ندیدن چهره یار، گل چندان مطبوع نیست و بی نوشیدن شراب، بهار نیز دلپذیر نیست.

بیت 2: کنار چمن بودن و گردش در باغ، بدون یار گل چهره، خوشایند نیست.

بیت 3: رقصیدن سرو و حالات زیبای گل، بدون نغمه هزاردستان دلنشین نیست.

بیت 4: با یار شیرین لب و گل پیکر در یکجا بودن بدون بوس و کنار، خوش نمی گذرد و لطفی ندارد.

بیت 5: هر نقشی که دست عقل آن را ترسیم کند اگر جز نقش محبوب باشد، خوش و زیبا نیست.

بیت 6: حافظ، جان سکه بی ارزشی است که حتی برای نثار در راه جانان، مناسب نیست.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، ظاهر و جمال زیبا نشان از سیرت پاک و نیکو نیست، پس جز به رفتار و ظواهر به باطن دیگران نیز توجه کن. فراموش نکن که هیچ گلی بی خار نیست و تو نیز چون بقیه عیوبی داری که باید آن ها را برطرف نمایی. انسان برای هرکاری که در آن می خواهد موفق شود و پیشرفت کند باید از قبل زمینه و ابزار آن را فراهم بسازد پس تو نیز برای موفقیت خود قبل از انجام هرکاری مقدمات آن را فراهم ساز تا به پیروزی برسی. ان شالله.