غزل شماره 161

فال حافظ

کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد

یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد

از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار

صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد

غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل

شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد

هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز

نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد

جام می و خون دل هر یک به کسی دادند

در دایره قسمت اوضاع چنین باشد

در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود

کاین شاهد بازاری وان پرده نشین باشد

آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر

کاین سابقه پیشین تا روز پسین باشد

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، بهتر است غم و نگرانی را از دل خود به دور کنی تا بتوانی بهترین تصمیم ها را برای زندگیت بگیری. با نیش و کنایه رقیبان و حسودان متزلزل نشو و دلت را با خداوند قوی کن و از او بخواه تا دست تو را بگیرد و به حال خود رهایت نکند. بهتر است که با این اوضاع و شرایط فعلی زندگیت کنار بیای و صبر پیشه کنی چرا که به زودی همچون گذشته از جایگاه و مقام بالایی برخوردار میشوی، نامت بر سر زبان ها می افتد و روزگارت بهتر از گذشته می شود. ان شالله.