غزل شماره 160

فال حافظ

خوش است خلوت اگر یار یار من باشد

نه من بسوزم و او شمع انجمن باشد

من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم

که گاه گاه بر او دست اهرمن باشد

روا مدار خدایا که در حریم وصال

رقیب محرم و حرمان نصیب من باشد

همای گو مفکن سایه شرف هرگز

در آن دیار که طوطی کم از زغن باشد

بیان شوق چه حاجت که سوز آتش دل

توان شناخت ز سوزی که در سخن باشد

هوای کوی تو از سر نمی‌رود آری

غریب را دل سرگشته با وطن باشد

به سان سوسن اگر ده زبان شود حافظ

چو غنچه پیش تواش مهر بر دهن باشد

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: اگر یار، یار من باشد، خلوت خوشایند است نه اینکه من بسوزم و او چون شمعی بر انجمن دیگران، نور بخشد.

بیت 2: من انگشتر سلیمان را در ازای هیچ چیز نخواهم گرفت اگر که گاه گاه در دست اهریمن باشد.(1)

(1):کنایه از انگشتر سلیمان و ربوده شدنش توسط دیوی به نام صَخر

بیت 3: یارب مپسند که در حریم وصال، رقیب محرم معشوق و جانان باشد و من سهمی جز دوری و هجران نداشته باشم.

بیت 4: به هما بگو که در آن سرزمینی که شأن طوطی کمتر از زاغ است، سایه عزت و شرف میندازد.

بیت 5: چه نیازی به بیان شوق و اشتیاق است در حالی که آتش دل را از سوز کلام می توان فهمید. 

بیت 6: آری، مهر کوی تو از سر ما بیرون نخواهد رفت زیرا که دل بیقرار و سرگشته غریب، میل به موطن خود دارد.

بیت 7: حتی اگر حافظ چون گل سوسن، ده زبان داشته باشد باز هم در پیش تو چون غنچه ای مهر بر دهان دارد و خاموش است.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، شما جزء آن دسته از انسان های موفق هستی که هرکاری را درست و بدون نقض انجام می دهی و این یکی از بهترین صفات شماست اما نقطه ضعفی داری که می تواند باعث زمین خوردن تو شود و آن هم این است که طاقت مقابله و تحمل رقیب را نداری و خیلی زود عقب می کشی. بهتر است در مسائل خود برای رسیدن به موفقیت راز دار باشی و با مسائل و مشکلات زندگی به طور عقلانی برخورد کنی. چیز با ارزشی همچون گنج داری که باید بسیار مراقب باشی تا به دست رقیبان و افراد نااهل نیفتد که در غیر اینصورت غم و نگرانی نصیبت خواهد شد.