غزل شماره 156

فال حافظ

به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد

تو را در این سخن انکار کار ما نرسد

اگر چه حسن فروشان به جلوه آمده‌اند

کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد

به حق صحبت دیرین که هیچ محرم راز

به یار یک جهت حق گزار ما نرسد

هزار نقش برآید ز کلک صنع و یکی

به دلپذیری نقش نگار ما نرسد

هزار نقد به بازار کائنات آرند

یکی به سکه صاحب عیار ما نرسد

دریغ قافله عمر کان چنان رفتند

که گردشان به هوای دیار ما نرسد

دلا ز رنج حسودان مرنج و واثق باش

که بد به خاطر امیدوار ما نرسد

چنان بزی که اگر خاک ره شوی کس را

غبار خاطری از رهگذار ما نرسد

بسوخت حافظ و ترسم که شرح قصه او

به سمع پادشه کامگار ما نرسد

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: هیچ کس در زیبایی و خلق نیکو و وفاداری به یار ما نمی رسد و تو شایسته آن نیستی که در این سخنان، ما را منکر شوی.

بیت 2: اگر چه زیبارویان به جلوه گری پرداخته اند اما هیچ کس در زیبایی و ملاحت به یار ما نخواهد رسید.

بیت 3: سوگند به حق همصحبتی دیرینه ما که هیچ محرم رازی به بار یکدل و حق گزارندهٔ ما نخواهد رسید. 

بیت 4: خامه آفرینش هزاران نقش رسم کرد اما حتی یکی نیز به دلپذیری نقش نگار ما نرسید.

بیت 5: هزاران سکه خالص در بازار هستی عرضه می کنند اما هیچ یک به سکه تمام عیار ما نخواهد رسید.

بیت 6: افسوس که کاروان های زندگی چنان با سرعت رفت که غبارشان به آسمان شهر ما هم نمی رسد.

بیت 7: ای دل از رنج حسودان تنگدل مشو و مطمئن باش که هیچ آسیبی به خاطر پر امید ما نخواهد رسید.

بیت 8: چنان زندگی کن که آخر خاک راه کسی مشوی، بر خاطر کسی، غباری از گذرگاه ما ننشیند.

بیت 9: حافظ در این غم سوخت و می ترسم با این همه، ماجرای داستان او به گوش پادشاه کامروا نیز نرسد.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

بیت 9:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، خوددار باش و راز دلت را به کسی نگو چرا که حسودان و رقیبان برای خراب کردن رویاها و آرزوهایت در کمین نشسته اند. در انتخاب خود شک نکن زیرا یاری را که برگزیده ای از هرجهت دارای خوبی و کمالات است و همراه و یاور خوبی برای تو در مسیر رسیدن به اهدافت می باشد. او فرد با ایمان و با اصل نسب است که جز خوشی و خوشبختی تو را نمی خواهد. سعی کن با مشورت دیگران و از راه حلال و شرع برای بدست آوردن او اقدام کنی که این برای هر دو شما بهتر است. اجازه نده دیگران در زندگیت دخالت کنند و برای تو تصمیم بگیرند.