حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 156

غزل شماره 156

فال حافظ

به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد

تو را در این سخن انکار کار ما نرسد

اگر چه حسن فروشان به جلوه آمده‌اند

کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد

به حق صحبت دیرین که هیچ محرم راز

به یار یک جهت حق گزار ما نرسد

هزار نقش برآید ز کلک صنع و یکی

به دلپذیری نقش نگار ما نرسد

هزار نقد به بازار کائنات آرند

یکی به سکه صاحب عیار ما نرسد

دریغ قافله عمر کان چنان رفتند

که گردشان به هوای دیار ما نرسد

دلا ز رنج حسودان مرنج و واثق باش

که بد به خاطر امیدوار ما نرسد

چنان بزی که اگر خاک ره شوی کس را

غبار خاطری از رهگذار ما نرسد

بسوخت حافظ و ترسم که شرح قصه او

به سمع پادشه کامگار ما نرسد

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، خوددار باش و راز دلت را به کسی نگو چرا که حسودان و رقیبان برای خراب کردن رویاها و آرزوهایت در کمین نشسته اند. در انتخاب خود شک نکن زیرا یاری را که برگزیده ای از هرجهت دارای خوبی و کمالات است و همراه و یاور خوبی برای تو در مسیر رسیدن به اهدافت می باشد. او فرد با ایمان و با اصل نسب است که جز خوشی و خوشبختی تو را نمی خواهد. سعی کن با مشورت دیگران و از راه حلال و شرع برای بدست آوردن او اقدام کنی که این برای هر دو شما بهتر است. اجازه نده دیگران در زندگیت دخالت کنند و برای تو تصمیم بگیرند.