غزل شماره 154

فال حافظ

راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد

شعری بخوان که با او رطل گران توان زد

بر آستان جانان گر سر توان نهادن

گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد

قد خمیده ما سهلت نماید اما

بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد

در خانقه نگنجد اسرار عشقبازی

جام می مغانه هم با مغان توان زد

درویش را نباشد برگ سرای سلطان

ماییم و کهنه دلقی کآتش در آن توان زد

اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند

عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد

گر دولت وصالت خواهد دری گشودن

سرها بدین تخیل بر آستان توان زد

عشق و شباب و رندی مجموعه مراد است

چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد

شد رهزن سلامت زلف تو وین عجب نیست

گر راه زن تو باشی صد کاروان توان زد

حافظ به حق قرآن کز شید و زرق بازآی

باشد که گوی عیشی در این جهان توان زد

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، قصد انجام کاری را داری که بسیار مهم و بزرگ است آنقدر که علاوه بر خودت برای دیگران نیز سود و منفعت بسیاری به همراه دارد. از شکست نترس و با دقت و برنامه ریزی گام هایت را محکم و استوار بردار. خداوند را در این راه فراموش نکن و از او بخواه تا پشتوانه و یاری رسان تو باشد. بیش تر از گذشته مراقب سلامت روحی و جسمی خودت باش زیرا بیش تر از گذشته در معرض خطر هستی. کتاب خدا را فراموش نکن که هرچه داری از دولت قرآن است و به زودی راه موفقیت برایت روشن می شود و به خواسته و مراد خود می رسی. ان شالله.