غزل شماره 154

فال حافظ

راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد

شعری بخوان که با او رطل گران توان زد

بر آستان جانان گر سر توان نهادن

گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد

قد خمیده ما سهلت نماید اما

بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد

در خانقه نگنجد اسرار عشقبازی

جام می مغانه هم با مغان توان زد

درویش را نباشد برگ سرای سلطان

ماییم و کهنه دلقی کآتش در آن توان زد

اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند

عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد

گر دولت وصالت خواهد دری گشودن

سرها بدین تخیل بر آستان توان زد

عشق و شباب و رندی مجموعه مراد است

چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد

شد رهزن سلامت زلف تو وین عجب نیست

گر راه زن تو باشی صد کاروان توان زد

حافظ به حق قرآن کز شید و زرق بازآی

باشد که گوی عیشی در این جهان توان زد

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: آهنگی بنواز که بتوان بر نوای آن، آهی عاشقانه کشید و شعری بخوان که به همراه آن پیمانه سنگین شراب بتوان نوشید.

بیت 2: اگر بتوان سر بر آستان جانان نهاد می توان بانگ خوش سربلندی را تا به آسمان رساند.

بیت 3: قد خمیده ما در نظر تو خوار و بی فایده است در حالی که با این کمان می توانی بر چشم دشمنان خود، تیر بزنی. 

بیت 4: رموز و اسرار عشق ورزی در خانقاه نمی گنجد و آنجا ظرفیت عشق را ندارد، پس تنها می توان با مغان، جام مغانه نوشید.

بیت 5: درویش به سامان سرای سلطان توجهی ندارد، ما نیز دلقی کهنه و پوسیده داریم که می توانیم آن را آتش زده و نابود سازیم.

بیت 6: صاحبدلان، هر دو عالم را در یک نظر میبازند، این کار عشق است و باید سرمایه جان را در نوبت اول بازی، باخت.

بیت 7: اگر دولت وصال تو، بخواهد دری به روی تو بگشاید، سرهای زیادی با این خیال می توانند بر آن آستان قرار گیرند.

بیت 8: عشق و جوانی و وارستگی، جمع تمامی آرزوهاست، و آنگاه که این سه کنار هم جمع شد می توان گوی بلاغت و فصاحت را در سخن ربود.

بیت 9: گیسوی تو، راهزن سلامت و عافیت ما شد و ازین عجبی نیست زیرا اگر تو راهزن باشی، می توانی بر صد قافله راه بیندی. 

بیت 10: حافظ تو را به حق قرآن سوگند که از فریب و ریا دور شو، شاید که در عرصه گیتی بتوانی گوی خوشی و عشرت را بربایی.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

بیت 9:

بیت 10:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، قصد انجام کاری را داری که بسیار مهم و بزرگ است آنقدر که علاوه بر خودت برای دیگران نیز سود و منفعت بسیاری به همراه دارد. از شکست نترس و با دقت و برنامه ریزی گام هایت را محکم و استوار بردار. خداوند را در این راه فراموش نکن و از او بخواه تا پشتوانه و یاری رسان تو باشد. بیش تر از گذشته مراقب سلامت روحی و جسمی خودت باش زیرا بیش تر از گذشته در معرض خطر هستی. کتاب خدا را فراموش نکن که هرچه داری از دولت قرآن است و به زودی راه موفقیت برایت روشن می شود و به خواسته و مراد خود می رسی. ان شالله.