غزل شماره 151

فال حافظ

دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمی‌ارزد

به می بفروش دلق ما کز این بهتر نمی‌ارزد

به کوی می فروشانش به جامی بر نمی‌گیرند

زهی سجاده تقوا که یک ساغر نمی‌ارزد

رقیبم سرزنش‌ها کرد کز این باب رخ برتاب

چه افتاد این سر ما را که خاک در نمی‌ارزد

شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درج است

کلاهی دلکش است اما به ترک سر نمی‌ارزد

چه آسان می‌نمود اول غم دریا به بوی سود

غلط کردم که این طوفان به صد گوهر نمی‌ارزد

تو را آن به که روی خود ز مشتاقان بپوشانی

که شادی جهان گیری غم لشکر نمی‌ارزد

چو حافظ در قناعت کوش و از دنیای دون بگذر

که یک جو منت دونان دو صد من زر نمی‌ارزد

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: یک لحظه با غم زیستن، به اندازه تمام عالم هم ارزش ندارد، خرقه زهد ما را به قیمت باده بده که بیش از این ارزش ندارد.

بیت 2: سجاده پرهیزگاری در کوی میفروشان، به اندازه یک ساغر نیز ارزش ندارد، آفرین بر آن که حتی یک ساغر نمی ارزد.

بیت 3: نگاهبان آن آستان مرا سرزنش ها و ملامتهای بسیار کرد که برو و چهره از این استان برد، مگر چه شده است که سر ما ارزش این خاکسار ندارد؟

بیت 4: شکوه تاج سلطانی که خطر از دست دادن جان در آن درج شده است گر چه کلامی دلپذیر است اما ارزش از دست دادن سر را ندارد.

بیت 5: در ابتدا، ترس و بیم از دریا به امید بدست آوردن سود، بسیار آسان بنظر می رسید اما اشتباه کردم زیرا که این طوفان، به اندازه صد گوهر گرانبها نیز ارزش ندارد.

بیت 6: برای تو بهتر است که چهره ات را از مشتاقان خود پنهان سازی زیرا که شادی تسخیر جهان به اندوه خوردن سپاهیان دلداده تو نمی ارزد.

بیت 7: تو همچون حافظ به قناعت بپرداز و از مال و مقام پست دنیا بگذر، زیرا که ذرهای زیر بار منت مردمان پست بودن در قبال صد من زر نمی ارزد.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، خوشی و شادی و همچنین غم و درد برای همه ی انسان هاست؛ گمان نکن کسی که ثروت و مال دارد از غم و درد به دور است چرا که دنیا و هرچه در آن است روزی به پایان خود می رسد و هیچ سفره ای نیست که گوشه ی آن غم نباشد. کسی که پول دارد خوشبخت و ثروتمند نیست، بلکه کسی که در اوج فقر ببخشد و قناعت پیشه کند فرد خوشبخت هم در این دنیا و هم در آخرت است. بلند شو به جای اشک و آه مراقب آدم های اطرافت باش میخواهند تو را از ایمانت جدا کنند و به راه بد بکشند. یاد و ذکر خداوند را با نماز خواندن فراموش نکن و قدر دوستانت را بدان و مطمئن باش با درستکاری و قناعت به زودی تاج پادشاهی بر سر تو خواهند گذاشت. ان شالله.