غزل شماره 150

فال حافظ

ساقی ار باده از این دست به جام اندازد

عارفان را همه در شرب مدام اندازد

ور چنین زیر خم زلف نهد دانه خال

ای بسا مرغ خرد را که به دام اندازد

ای خوشا دولت آن مست که در پای حریف

سر و دستار نداند که کدام اندازد

زاهد خام که انکار می و جام کند

پخته گردد چو نظر بر می خام اندازد

روز در کسب هنر کوش که می خوردن روز

دل چون آینه در زنگ ظلام اندازد

آن زمان وقت می صبح فروغ است که شب

گرد خرگاه افق پرده شام اندازد

باده با محتسب شهر ننوشی زنهار

بخورد باده‌ات و سنگ به جام اندازد

حافظا سر ز کله گوشه خورشید برآر

بختت ار قرعه بدان ماه تمام اندازد

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: ساقی اگر بخواهد اینچنین در ساغر، باده بریزد، عارفان و صاحبدلان را به نوشیدن همیشگی باده معرفت، بر می انگیزد.

بیت 2: اگر او اینچنین زیر خم گیسوی خود، دانه خالش را پنهان سازد، چه بسا که مرغ عقل و خرد ما را به دام عشق خود اندازد.

بیت 3: خوش به سعادت آن مستی که نمیداند در پای معشوق، سر خود را می بازد با دستار خود را می اندازد.

بیت 4: زاهد ناپخته ای که باده و جام را ناپسند می دانست اگر به شراب تازه نگاهی بیندازد باتجربه و پخته خواهد شد.

بیت 5: برای بدست آوردن هنر، روز تلاش کن و در روشنایی روز، باده منوش زیرا که دل روشن چون آینه ات را دچار تیرگی و تاری خواهد کرد.

بیت 6: آن هنگام، زمان نوشیدن شراب تابناک چون بامداد است که شب بر گرد سراپرده بزرگ آسمان، حجاب غروب اندازد.

بیت 7: مبادا که با محتسب شهر باده بنوشی زیرا که بادهات را می خورد و با سنگ، جام و ساغرت را می شکند.

بیت 8: ای حافظ اگر بخت و اقبالت، قرعه وصال تو را با آن زیباروی چون ماه تمام زد، سر فخر خود را از گوشه تاج خورشید بیرون آور.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد، پس مراقب باش که هر حرفی را در کجا و برای چه کسانی میزنی. در نشست و برخواست هایت با دیگران حساسیت بیشتری به خرج بده چرا که انسان از همنشین های خود رنگ می گیرد و مانند آن ها می شود. به اطرافت بیشتر توجه کن و به هرکسی اعتماد نکن چرا که افرادی می خواهند در کار تو دخالت کنند و مانع موفقیت تو شوند. به خداوند توکل کن و به سعی و کوشش خودت ادامه بده که موفقیت تو در این راه حتمی است. ان شالله.