غزل شماره 147

فال حافظ

نسیم باد صبا دوشم آگهی آورد

که روز محنت و غم رو به کوتهی آورد

به مطربان صبوحی دهیم جامه چاک

بدین نوید که باد سحرگهی آورد

بیا بیا که تو حور بهشت را رضوان

در این جهان ز برای دل رهی آورد

همی‌رویم به شیراز با عنایت بخت

زهی رفیق که بختم به همرهی آورد

به جبر خاطر ما کوش کاین کلاه نمد

بسا شکست که با افسر شهی آورد

چه ناله‌ها که رسید از دلم به خرمن ماه

چو یاد عارض آن ماه خرگهی آورد

رساند رایت منصور بر فلک حافظ

که التجا به جناب شهنشهی آورد

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: نسیم باد صبا، دیشب به من خبر داد که زمانه اندوه و غصه، کوتاه شده و به پایان رسیده است. 

بیت 2: جامه چاک شده از سرخوشی خود را به رامشگران شراب صبحگاهی نوش دادم بخاطر این مژده ای که باد سحرگاهی با خود برایم آورد.

بیت 3: شتاب کن که رضوان و نگاهبان بهشت، تو حوری سرشت را در این دنیا برای خاطر این غلام آورد.

بیت 4: ما با توجه و گوشه چشم بخت و اقبال خویش به شیراز می رویم، آفرین بر این رفیق که چون بخت مرا همراهی کرد. 

بیت 5: برای بدست آوردن خاطر و دل ما تلاش کن زیرا که چه بسا کلاه نمدی تاجهای پادشاهان را شکست داده باشد.

بیت 6: آنگاه که یاد آن چهره زیبای یار پرده نشین افتادم، ناله های بسیاری از دلم به ماه رسید.

بیت 7: حافظ، درفش پیروزمند خود را به فلک رساند آنگاه که به درگاه شاهان، پناه آورد.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، بعد از هرسختی آسانی و بعد از هر سربالایی یک سراشیبی است. سربالایی های زندگی تو نیز تمام شده است و خبر های بسیار خوبی در راه است که خبر از رسیدن به مراد و آرزوهایت است. شما پیروز شده اید و به زودی آنقدر خوشحال می شوید که تمام غم های گذشته را فراموش می کنید. البته همه ی این نعمت ها بخاطر اطاعت و سجده شما در برابر خداوند است که همیشه بندگی او را کرده اید. در شادی و خوشی هایتان نیز همچون دوران غم، با شکرگزاری از خداوند به یاد او باشید و از او اطاعت کنید تا به پادشاهی برسید. ان شالله.