غزل شماره 146

فال حافظ

صبا وقت سحر بویی ز زلف یار می‌آورد

دل شوریده ما را به بو در کار می‌آورد

من آن شکل صنوبر را ز باغ دیده برکندم

که هر گل کز غمش بشکفت محنت بار می‌آورد

فروغ ماه می‌دیدم ز بام قصر او روشن

که رو از شرم آن خورشید در دیوار می‌آورد

ز بیم غارت عشقش دل پرخون رها کردم

ولی می‌ریخت خون و ره بدان هنجار می‌آورد

به قول مطرب و ساقی برون رفتم گه و بی‌گه

کز آن راه گران قاصد خبر دشوار می‌آورد

سراسر بخشش جانان طریق لطف و احسان بود

اگر تسبیح می‌فرمود اگر زنار می‌آورد

عفاالله چین ابرویش اگر چه ناتوانم کرد

به عشوه هم پیامی بر سر بیمار می‌آورد

عجب می‌داشتم دیشب ز حافظ جام و پیمانه

ولی منعش نمی‌کردم که صوفی وار می‌آورد

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: باد سحر هنگام صبح، از گیسوی یار، بویی به سوی ما آورده و دل عاشق ما را با این بو، بر می انگیخت.

بیت 2: من تصوير قامت یار را از باغ چشمانم ریشه کن کردم و دور ساختم زیرا هر گلی که از نهال غم بروید محنت و اندوه به بار می آورد. 

بیت 3: پر تو ماه رخسار او را از بام قصرش، آشکار میدیدم و اینکه خورشید از شرمساری او، روی در دیوار می کرد ( پنهان میشد).

بیت 4: من از ترس غارت عشق، دل پرخون خود را فروگذاشته و رها کردم اما عشق همچنان خون می ریخت و بدین راه و روش، خود را نشان میداد.

بیت 5: گاه و بیگاه با ترانه مطرب و سخن ساقی به راه عشق نرفتم زیرا که از آن راه دشوار و سخت، قاصد به سختی خبر می آورد.

بیت 6: تمامی بخشش و کرم معشوق از سر مهربانی و عطا بود حال چه ذکر سبحان الله را امر می کرد و چه دستور به پوشیدن زنار می داد.

بیت 7: خداوند بر پیچ و خم ابروی یار بخشایش آورد گرچه ناتوان و زارم کرد اما گاه با ناز و کرشمه، برای این بیمار عشقش پیامی می‌فرستاد.

بیت 8: دیشب از باده نوشی حافظ در تعجب بودم اما او را از این کار منع نمی کردم زیرا که چون صوفیان بی ریا، باده می‌نوشید.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، انسان خوش قولی باش و به قولی که داده ای عمل کن تا غم از دلت برود. از کسی که او را دوست داشته ای برای مدتی دور شده ای که البته این بخاطر کارها و خطاهای خودت بوده است؛ اما نگران نباش خداوند توبه تو را پذیرفته است و به خاطر صبری که پیشه کرده ای، دعا های سحرگاهیت را مستجاب کرده است. در اراده ی خداوند هر چیزی امکان پذیر است یعنی هرچیزی را که بخواهد امکان پذیر می سازد؛ از همین رو به زودی خبر  خوبی به تو می رسد که در آن خبر از لطف و بخشش است و تو را تا بی نهایت شاد و دلخوش می کند. ان شالله.