غزل شماره 145

فال حافظ

چه مستیست ندانم که رو به ما آورد

که بود ساقی و این باده از کجا آورد

تو نیز باده به چنگ آر و راه صحرا گیر

که مرغ نغمه سرا ساز خوش نوا آورد

دلا چو غنچه شکایت ز کار بسته مکن

که باد صبح نسیم گره گشا آورد

رسیدن گل و نسرین به خیر و خوبی باد

بنفشه شاد و کش آمد سمن صفا آورد

صبا به خوش خبری هدهد سلیمان است

که مژده طرب از گلشن سبا آورد

علاج ضعف دل ما کرشمه ساقیست

برآر سر که طبیب آمد و دوا آورد

مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ

چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد

به تنگ چشمی آن ترک لشکری نازم

که حمله بر من درویش یک قبا آورد

فلک غلامی حافظ کنون به طوع کند

که التجا به در دولت شما آورد

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: این دیگر چه مستی و از خود بیخودی است که به ما رو آورده است. ساقی چه کسی است و این باده مستی بخش را از کجا آورده است؟

بیت 2: تو نیز اگر می توانی شرابی بدست آور و به دشت و صحرا برو زیرا که بلبل نغمه خوان، آهنگی خوش را آغاز کرده است.

بیت 3: ای دل، همچون غنچه بسته، از کار گره خورده خود شکایت مکن زیرا که باد سحرگاهی همراه خود نسیم گره گشا آورده است.

بیت 4: ورود گل سرخ و نسرین به باغ به خیر و خوشی باشد، چه بنفشه شاد و خرم آمد و یاسمن با خود صفا آورد.

بیت 5: باد صبا هنگامی که خبر خوشی میدهد چون هدهد، پیک سلیمان است که نوید شادی بخش از سوی سرزمین پرگل سبا می آورد.(1)

(1)سوره نحل / آیه ۲۲

بیت 6: غمزه ساقی، درمان ضعف دل ما است پس سحر از زانوی غم بردار که طبيب آمده و داروی جان را با خود آورده است.

بیت 7: من بنده و غلام پیر میکده ام پس از من مرنج زیرا که ای شیخ تو به من وعده (شراب) دادی و او وعده تو را ادا کرد.

بیت 8: من به آن غارتگر سپاه خوبان که چشمانی تنگ و باریک دارد فخر می کنم که بر من تهیدست یکتا جامه، حمله آورد.

بیت 9: آسمان اینک به اختیار خود بندگی حافظ را میکند زیرا که او به آستانه دولت سرای شما، پناه آورده است.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

بیت 9:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، بلاخره دعاهای سحرگاهیت به اجابت رسیده است وخبرهای بسیار خوبی در راه است که به زودی ان شالله به تو خواهند رسید و گره از کار تو به امید خدا باز خواهد شد. عجله نکن با اندکی صبر و تحمل همه چیز به خیر و خوبی تمام می شود و بیماری که در گذشته داشتی نیز شفا پیدا می کند. این همه خوشی و خوشبختی را مدیون دوستانت به ویژه خداوند هستی؛ پس از آن ها قدر دانی کن و شکر خداوند را به جای آور تا همیشه در خوشی و خوشبختی بمانی. نذری که در زمان غم و بیماری کرده ای را فراموش نکن که در غیر اینصورت نعمت هایی که به تو بخشیده شده است از تو باز گرفته خواهد شد.