غزل شماره 144

فال حافظ

به سر جام جم آن گه نظر توانی کرد

که خاک میکده کحل بصر توانی کرد

مباش بی می و مطرب که زیر طاق سپهر

بدین ترانه غم از دل به در توانی کرد

گل مراد تو آن گه نقاب بگشاید

که خدمتش چو نسیم سحر توانی کرد

گدایی در میخانه طرفه اکسیریست

گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد

به عزم مرحله عشق پیش نه قدمی

که سودها کنی ار این سفر توانی کرد

تو کز سرای طبیعت نمی‌روی بیرون

کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد

جمال یار ندارد نقاب و پرده ولی

غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد

بیا که چاره ذوق حضور و نظم امور

به فیض بخشی اهل نظر توانی کرد

ولی تو تا لب معشوق و جام می خواهی

طمع مدار که کار دگر توانی کرد

دلا ز نور هدایت گر آگهی یابی

چو شمع خنده زنان ترک سر توانی کرد

گر این نصیحت شاهانه بشنوی حافظ

به شاهراه حقیقت گذر توانی کرد

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: آنگاه می توانی از راز نهان جام جم (دل پیر طریقت) آگاه شوی که خاک در میخانه عشق را سرمه چشمانت کنی.

بیت 2: در زیر این سقف آسمان، بی باده و رامشگر سر مکن زیرا تنها با نغمه آن، می توانی غم را از دلت بیرون سازی.

بیت 3: گل آرزوی تو زمانی پرده از رخ بر می دارد که چون نسیم سحرگاهی برای شکوفائی اش، تلاش کنی. 

بیت 4: گدایی و طلب بر در میخانه عشق، اکسیری شگفت است و اگر تو بتوانی این کار را بکنی (عرض نیاز) می توانی خاک بی ارزش را به طلا تبدیل کنی.

بیت 5: به قصد گام گذاشتن در طریق عشق اگر قدمی بگذاری و بتوانی این سفر را انجام دهی، سود زیادی خواهی کرد.

بیت 6: تو که نمی توانی از این جهان مادی، بیرون بروی چگونه می توانی به سرای عالم معنا راه یابی؟

بیت 7: اگر چه بر چهرهٔ معشوق نقاب و پردهای نیفتاده است اما غبار و گرد آلایشها را باید از چشمانت پاک کنی تا بتوانی به او نظری بیندازی.

بیت 8: بشتاب که چاره لذت حضور و نظم کارها را تنها با فیض رساندن صاحب‌نظران می توانی در یابی.

بیت 9: اما تا زمانی که تو به لب معشوق و ساغر باده تمایل داری، امدی نداشته باش که به کار دیگری بپردازی.

بیت 10: ای دل اگر که تو از پرتو هدایت آگاه شوی، چون شمعی شاد و خرم، می توانی سر خود را نثار کنی.

بیت 11: اگر این نصیحت گرانبها را بشنوی، از راه اصلی رسیدن به حقیقت می توانی گذر کنی.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

بیت 9:

بیت 10:

بیت 11:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، قدر جوانی خویش را بدان و از آن به نحو احسنت استفاده کن. دوستانی که در دوران سختی و غم به آن ها نیاز داشته ای بی وفا شده اند و تو را تنها گذاشته اند که باعث غصه خوردن و ناراحتی شما گشته است، آن ها را ببخش و برایشان دعا کن تا در زندگی هایشان به موفقیت و رستگاری برسند. انسان بسیار خوش شانسی هستی که دست به هر چه بزنی طلا می شود اما در کارهایت طمع نکن و گرنه کار ها را خراب می کنی. سفری در پیش داری که برایت بسیار خوب است و از آن تجربه های بسیاری کسب می کنی. مرادی در دل داری که رسیدن به آن را محال می دانی در حالی که مراد بسیار نزدیک است و برای رسیدن به آن تنها کافیست غلام خدا باشی و گدایی در خانه او را کنی. ان شالله.