غزل شماره 142

فال حافظ

دوستان دختر رز توبه ز مستوری کرد

شد سوی محتسب و کار به دستوری کرد

آمد از پرده به مجلس عرقش پاک کنید

تا نگویند حریفان که چرا دوری کرد

مژدگانی بده ای دل که دگر مطرب عشق

راه مستانه زد و چاره مخموری کرد

نه به هفت آب که رنگش به صد آتش نرود

آن چه با خرقه زاهد می انگوری کرد

غنچه گلبن وصلم ز نسیمش بشکفت

مرغ خوشخوان طرب از برگ گل سوری کرد

حافظ افتادگی از دست مده زان که حسود

عرض و مال و دل و دین در سر مغروری کرد

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: دوستان، شراب از پنهان شدن در خم توبه کرد، به سوی نهی کننده رفت و اجازه رفتن به مجلس بزم را گرفت. 

بیت 2: شراب از پرده خم بیرون آمد، عرق او را پاک کنید تا حریفان مجلس نگویند که ما را ترک کرده است.

بیت 3: ای دل به من مژدگانی بده زیرا که رامشگر عشق، نغمه ای مستانه زد و خمار آلودگی ما را درمان کرد.

بیت 4: آنچه که شراب انگوری با دلق پارسایان کرد نه تنها با هفت بار شستن که با صد بار در آتش سوختن هم از بین نخواهد رفت. 

بیت 5: غنچه نهال وصال من از نسیم معشوق، شکفت، مرغ خوش آواز از برگ گل سرخ به نشاط در آمد.

بیت 6: حافظ، فروتنی و افتادگی را از دست مده زیرا که حسود، مال و آبرو و دل و دین خود را به سبب غرور از دست داد.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، به دلیل نعمت هایی که داری به خود مغرور نشو و ایمانت را نسبت به خداوند از دست نده که هرچه داری از اوست. انسان ولخرجی هستی که بیهوده مال خود را خرج می کنی و بعد خودت به آن مال احتیاج می کنی و کسی نیست که به تو کمک کند. پس بهتر است کمی خوددار باشی تا آنچه را که به سختی و زحمت بدست آورده ای را ساده و آسان از دست ندهی. مقصودی داری که با مشورت از بزرگان و صاحب نظران می توانی سریع تر از آنچه که که فکرش را می کنی به مراد دلت برسی. ان شالله.