غزل شماره 138

فال حافظ

یاد باد آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد

به وداعی دل غمدیده ما شاد نکرد

آن جوان بخت که می‌زد رقم خیر و قبول

بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد

کاغذین جامه به خوناب بشویم که فلک

رهنمونیم به پای علم داد نکرد

دل به امید صدایی که مگر در تو رسد

ناله‌ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد

سایه تا بازگرفتی ز چمن مرغ سحر

آشیان در شکن طره شمشاد نکرد

شاید ار پیک صبا از تو بیاموزد کار

زان که چالاکتر از این حرکت باد نکرد

کلک مشاطه صنعش نکشد نقش مراد

هر که اقرار بدین حسن خداداد نکرد

مطربا پرده بگردان و بزن راه عراق

که بدین راه بشد یار و ز ما یاد نکرد

غزلیات عراقیست سرود حافظ

که شنید این ره دلسوز که فریاد نکرد

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: یادش بخیر آن کسی که هنگام سفر از ما یادی نکرد و با بدرودی، دل غمزده ما را شادی نبخشید.

بیت 2: آن نیکبختی که بر دلها نشان خوبی و مقبولیت میزد نمیدانم چرا این بنده پیر را از بند غم و اندوه نجات نبخشید.

بیت 3: جامه کاغذین دادخواهی خود را با خون خویش خواهم شست زیرا که آسمان، مرا به زیر درفش عدل و داد، راهنمایی نکرد.

بیت 4: دل به این امید که شاید ناله و صدایی از او به تو برسد، ناله های فراوانی کرد آنقدر که فرهاد نکرد. 

بیت 5: تا سایه خود را از من گرفتی و از آنجا رفتی، مرغ سحرخوان دیگر در چین زلف شمشاد، لانه نکرد.

بیت 6: شایسته است که پیک باد صبا نیز از تو، سرعت را بیاموزد زیرا که حتی باد هم به آن چالاکی که تو از نزد ما رفتی، حرکت نمی کند.

بیت 7: هرکس که به زیبایی خداداد تو اعتراف نکرد، قلم آرایشگر آفرینش نیز نقش آرزوی او را ترسیم نخواهد کرد.

بیت 8: ای رامشگر، نغمه ای را که مینواختی تغییر بده و نغمهٔ عراق را بنواز. زیرا یار ما به آن سو (عراق) رفت و از ما یاد نکرد.

بیت 9: اشعار حافظ، غزلیات دلپذیر عراقی است، چه کسی این نغمه های جانسوز را شنید که فریاد و فغان نکرد.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

بیت 9:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، دارای اهداف و آرزو های زیاد و انسان محکم و قوی هستی، و دیگران به این حال تو غبطه می خورند و تو را سرمشق و الگوی زندگی خود قرار می دهند. گذشته ها گذشته، کینه ها را فراموش کن وکسانی که به تو بدی کرده اند را ببخش که در غیر این صورت کینه های دلت باعث نابودی خودت می شوند. در انتظار چیزی به سر می بری، به خدا توکل کن و از ائمه اطهار(ع) پیروی کن تا سختی انتظار برایت آسان شود و هر چه سریع تر به خواسته های دلت برسی. ان شالله.