غزل شماره 137

فال حافظ

دل از من برد و روی از من نهان کرد

خدا را با که این بازی توان کرد

شب تنهاییم در قصد جان بود

خیالش لطف‌های بی‌کران کرد

چرا چون لاله خونین دل نباشم

که با ما نرگس او سرگران کرد

که را گویم که با این درد جان سوز

طبیبم قصد جان ناتوان کرد

بدان سان سوخت چون شمعم که بر من

صراحی گریه و بربط فغان کرد

صبا گر چاره داری وقت وقت است

که درد اشتیاقم قصد جان کرد

میان مهربانان کی توان گفت

که یار ما چنین گفت و چنان کرد

عدو با جان حافظ آن نکردی

که تیر چشم آن ابروکمان کرد

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: دل مرا ربود و خود را از من پنهان کرد، بخاطر خدا بگویید با چه کسی می توان اینچنین قمار عشق باخت.

بیت 2: شب هجران، قصد هلاکت مرا کرده بود اما خیال و تصور او، به من مهربانی بیش از اندازه ای کرد. 

بیت 3: چرا همچون لاله، دلی پرخون نداشته باشم در حالی که چشمان مست او به من بی اعتنایی کرد؟

بیت 4: با هیچ کس نمی توانم بگویم که با وجود داشتن چنین درد جانسوزی، طبیب عشقم، دشمن جان خسته ام شد.

بیت 5: یار بدانسان مرا چون شمع سوزاند که شیشه می به حالم گریست و بربط به فغان و فریاد برآمد. 

بیت 6: ای باد صبا اگر چاره ای بر درد ما داری، کنون زمان مناسب است زیرا که درد و رنج اشتیاقم به یار، در صدد کشتن من برآمده است.

بیت 7: چگونه می توان در بین عاشقان گفت که بار با ما از چه سخن گفت ولی چگونه رفتار کرد.

بیت 8: دشمن حافظ با جان او آن نکرد که تیر نگاهی از کمان ابروی یار کرد.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، ناراحت و غمگین شده ای چون برای موفقیت دیگران هر کاری را می کنی اما در کار خود عاجز مانده ای و هنگام مشکلات همه به تو پشت می کنند و کسی در کنارت نمی ماند تا به تو کمک کند. برای رسیدن به حاجت خود دست به دعا بردار و از خداوند بخواه تا هر آنچه را که میخواهی به تو ببخشد زیرا او قادر و آگاه بر هر کاری است و به اندازه ی یک چشم بر هم زدن تو را به خواسته ات می رساند. از تجربه هایی که خود بدست آورده ای استفاده کن و به پند پیران گوش کن تا پُلی برای موفقیتت باشد. مراقب باش تا در روابط خود با دیگران، از احساسات تو سوء استفاده نشود.