غزل شماره 135

فال حافظ

چو باد عزم سر کوی یار خواهم کرد

نفس به بوی خوشش مشکبار خواهم کرد

به هرزه بی می و معشوق عمر می‌گذرد

بطالتم بس از امروز کار خواهم کرد

هر آبروی که اندوختم ز دانش و دین

نثار خاک ره آن نگار خواهم کرد

چو شمع صبحدمم شد ز مهر او روشن

که عمر در سر این کار و بار خواهم کرد

به یاد چشم تو خود را خراب خواهم ساخت

بنای عهد قدیم استوار خواهم کرد

صبا کجاست که این جان خون گرفته چو گل

فدای نکهت گیسوی یار خواهم کرد

نفاق و زرق نبخشد صفای دل حافظ

طریق رندی و عشق اختیار خواهم کرد

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: چون باد به قصد رسیدن به کوی یار، سرعت خواهم گرفت و نفس خویش را با بوی خوش او، خوشبو و عطرآگین خواهم کرد.

بیت 2: زندگی ام بی شراب و معشوق به بیهوده میگذرد، دیگر بیکارگی بس است، پس از این به کار (خوردن می و عشق ورزی) خواهم پرداخت.

بیت 3: هر نام نیک و حیثیتی که از واسطه دین و دانشم آموختم، نثار خاک پای معشوقم خواهم کرد.

بیت 4: برای من همچون خورشید بامدادی که، عشق او روشن و مشخص است و میدانم که عمر من در این مشغله صرف خواهد شد.

بیت 5: به یاد چشمان مست تو، خود را مست و خراب خواهم کرد و بنای پیمان دیرینه خود را که در ازل با تو بستم، استوار خواهم ساخت.

بیت 6: باد صبا کجاست تا این جان به خون آغشته و سرخ چون گل خود را فدای بوی خوش گیسوی یار کنم؟

بیت 7: دورویی و ریاکاری، به دل حافظ صفا و روشنی نخواهد بخشید پس شیوه وارستگی و عشق ورزی را برخواهم گزید.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، برای تغییر زندگی خود و بهتر شدن روزگارت دست به کار شده ای اما باید بدانی زمانی به نتیجه دلخواه می رسی که عادت های بد خود را کنار بگذاری و به رفتار های خوب عادت کنی. بهتر است هرچه سریع تر اری را که شروع کرده ای یا قصد انجام آن را داری، به سر انجام برسانی تا بیش از این روزهایت را بیهوده تلف نکرده باشی.صفای دل را در راه عشق پیدا کن که بدون عشق و دوست داشتن عمرت را بیهوده به هدر داده ای. راه سختی در پیش داری اما با توکل به خداوند متعال در همه کارهایت به موفقیت خواهی رسید. ان شالله.