حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 133

غزل شماره 133

فال حافظ

صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد

بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد

بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه

زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد

ساقی بیا که شاهد رعنای صوفیان

دیگر به جلوه آمد و آغاز ناز کرد

این مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت

و آهنگ بازگشت به راه حجاز کرد

ای دل بیا که ما به پناه خدا رویم

زآنچ آستین کوته و دست دراز کرد

صنعت مکن که هر که محبت نه راست باخت

عشقش به روی دل در معنی فراز کرد

فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید

شرمنده ره روی که عمل بر مجاز کرد

ای کبک خوش خرام کجا می‌روی بایست

غره مشو که گربه زاهد نماز کرد

حافظ مکن ملامت رندان که در ازل

ما را خدا ز زهد ریا بی‌نیاز کرد

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، فردی می خواهد تو را به راه بد بکشاند و با تو طرح دوستی ریخته است و قصد دارد تو را فریب دهد. هوشیار باش و از او دوری کن. ریا و حیله را کنار بگذار هیچ چیز مانند صداقت و دوستی و صفای باطن با ارزش نیست. با ریا و حیله چیز خوبی را بدست نمی آوری و هرچیز را بدست آوری چند برابر آن را از دست خواهی داد و برایت پشیمانی به همراه می آورد. توبه کن و راه راستی را در پیش بگیر تا خداوند تو را به مقصود دلت برساند. ان شالله.