غزل شماره 133

فال حافظ

صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد

بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد

بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه

زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد

ساقی بیا که شاهد رعنای صوفیان

دیگر به جلوه آمد و آغاز ناز کرد

این مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت

و آهنگ بازگشت به راه حجاز کرد

ای دل بیا که ما به پناه خدا رویم

زآنچ آستین کوته و دست دراز کرد

صنعت مکن که هر که محبت نه راست باخت

عشقش به روی دل در معنی فراز کرد

فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید

شرمنده ره روی که عمل بر مجاز کرد

ای کبک خوش خرام کجا می‌روی بایست

غره مشو که گربه زاهد نماز کرد

حافظ مکن ملامت رندان که در ازل

ما را خدا ز زهد ریا بی‌نیاز کرد

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: صوفی پشمینه پوش، دام تزویر خود را پهن و سر حقه شعبده بازی خود را باز کرد، او مکر و فریب خود را با چرخ مکار آغاز کرد.

بیت 2: نیرنگ و بازی روزگار، آن صوفی را رسوا خواهد کرد زیرا که او به عارف رازدان، جادو و افسون خود را عرضه کرد.

بیت 3: ساقی شتاب کن زیرا که زیبای خوش قامت خرقه پوشان و صوفیان، بار دیگر به جلوه گری آمد و کرشمه و ناز آغاز کرد.

بیت 4: این رامشگر از کجاست که ابتدا نغمۂ عراق نواخت و سپس به دستگاه حجاز پرداخت.

بیت 5: ای دل شتاب کن تا بخاطر دست درازی و کردار ناپسندمان و کوته آستینی خود به خدا پناه ببریم. 

بیت 6: دورویی و تزویر مکن زیرا که هر کس که عشق واقعی نداشت، آن عشق، در عالم حقیقت و معنی را به روی دل او بست.

بیت 7: روز قیامت که پیشگاه حقیقت و راستی آشکار شود، آن سالکی که عمل واقعی انجام نداد و به دروغ و مجاز کاری کرد، شرمنده خواهد شد.

بیت 8: ای کبک خوشخرام، کجا می روی؟ کمی صبر کن و فریب گربه زاهد که نماز میخواند را مخور.

بیت 9: حافظ، وارستگان و رندان را سرزنش مکن زیرا خداوند از روز نخست خلقت ما را از زهد ریاکارانه، بی نیاز کرد.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

بیت 9:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

با فردی آشنا شده اید که قصد فریب و زیان رسانی شما را دارد. بهتر است از او دوری کنید. که این دوستی جز ضرر نتیجه مطلوبی ندارد. از شر هوای نفس به خدا پناه ببرید و از او کمک بخواهید. همواره با شجاعت رفتار کنید و از بیان حقیقت نترسید. به دوستان و نزدیکانتان بیشتر توجه کنید و با الفت و مهربانی با ایشان رفتار کنید تا بهتر آرام گیرید و خداوند نیز یاریتان کند. ان‌شاءالله