غزل شماره 132

فال حافظ

به آب روشن می عارفی طهارت کرد

علی الصباح که میخانه را زیارت کرد

همین که ساغر زرین خور نهان گردید

هلال عید به دور قدح اشارت کرد

خوشا نماز و نیاز کسی که از سر درد

به آب دیده و خون جگر طهارت کرد

امام خواجه که بودش سر نماز دراز

به خون دختر رز خرقه را قصارت کرد

دلم ز حلقه زلفش به جان خرید آشوب

چه سود دید ندانم که این تجارت کرد

اگر امام جماعت طلب کند امروز

خبر دهید که حافظ به می طهارت کرد

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: عارف و صاحبدلی که بامدادان به دیدار از میخانه رفت، وضو با آب پاک باده معرفت گرفت.

بیت 2: به محض آنکه پیمانه طلایی و زرین خورشید پنهان شد، هلال ماه عید، به گردش ساغر در مجلس فرمان داد.

بیت 3: پسندیده باد نماز و عجز نیاز آن کسی که با دردمندی، با اشک چشم و خون جگر خویش، وضو گرفت. 

بیت 4: پیشوای دینی که تصمیم بر آن داشت نماز را طولانی و با تأنی بخواند، ابتدا با شرابی که خون دختر تاک است، خرقه خود را سپید و پاک ساخت.

بیت 5: دلم از حلقه گیسوی او، به بهای جان خود، فتنه را خرید، نمی دانم چه سودی در این معامله دید که این کار را انجام داد.

بیت 6: اگر که امام جماعت، امروز مرا خواست به او خبر بدهید که حافظ با می معرفت، وضو گرفته است.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

برای دستیابی به آرامش به عبادت خدا مشغول شوید و از یاد او غافل نشوید تا دلتان صاف و روشن گردد. در مشکلات به خدا پناه ببرید تا شما را یاری کند. از گناهان گذشته دست بردارید و توبه کنید. گریه و زاری را کنار بگذارید و به قول خود عمل کنید. گمگشته ای دارید که ان‌شاءالله به زودی پیدا خواهد شد. با دوستان نیکو، صادق و یکدل باشید.