حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 131

غزل شماره 131

فال حافظ

بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد

هلال عید به دور قدح اشارت کرد

ثواب روزه و حج قبول آن کس برد

که خاک میکده عشق را زیارت کرد

مقام اصلی ما گوشه خرابات است

خداش خیر دهاد آن که این عمارت کرد

بهای باده چون لعل چیست جوهر عقل

بیا که سود کسی برد کاین تجارت کرد

نماز در خم آن ابروان محرابی

کسی کند که به خون جگر طهارت کرد

فغان که نرگس جماش شیخ شهر امروز

نظر به دردکشان از سر حقارت کرد

به روی یار نظر کن ز دیده منت دار

که کار دیده نظر از سر بصارت کرد

حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ

اگر چه صنعت بسیار در عبارت کرد

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال،اگر قصد انجام کاری را داری انجام ده که بسیار خوب است و برایت سود بسیاری را به همراه خواهد داشت؛ البته به شرط آن که کارت را با هوشیاری کامل و اعتقاد قلبی انجام دهی. در کسب و کار موفق خواهی شد و به سود کلانی می رسی؛ البته اگر از راه حلال باشد و آنچه را که بدست می آوری در راه نیکو خرج کنی تا مال تو برکت کند. سفر معنوی در پیش داری که برایت بسیار خوب است. نماز خواند را فراموش نکن. با چشم حقارت به کسی نگاه نکن تا همیشه در مقام و منزلت بمانی. ان شالله.