غزل شماره 131

فال حافظ

بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد

هلال عید به دور قدح اشارت کرد

ثواب روزه و حج قبول آن کس برد

که خاک میکده عشق را زیارت کرد

مقام اصلی ما گوشه خرابات است

خداش خیر دهاد آن که این عمارت کرد

بهای باده چون لعل چیست جوهر عقل

بیا که سود کسی برد کاین تجارت کرد

نماز در خم آن ابروان محرابی

کسی کند که به خون جگر طهارت کرد

فغان که نرگس جماش شیخ شهر امروز

نظر به دردکشان از سر حقارت کرد

به روی یار نظر کن ز دیده منت دار

که کار دیده نظر از سر بصارت کرد

حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ

اگر چه صنعت بسیار در عبارت کرد

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: عجله کن که چرخ غارتگر، خوان روزه را برچید و به یغما برد. و هلال ماه نو و عید نیز به گردش ساغر فرمان داد.

بیت 2: آن کسی ثواب و اجر روزه و حج پذیرفته خود را خواهد برد که خاک در میخانه عشق را زیارت کرده باشد.

بیت 3: جایگاه واقعی من، گوشه میخانه است، خدا به آن کسی که میخانه را بنا نهاد، خیر دهد.

بیت 4: قیمت می چون لعل چیست؟ گوهر خرد، بشتاب که کسی سود می برد که این تجارت را انجام دهد. 

بیت 5: کسی می تواند در محراب ابروی جانان نماز بگزارد که وضو با خون جگر گرفته باشد.

بیت 6: فریاد از آن چشمان فسونگر پیر شهر که از سر حقارت به میگساران کهنه کار نگریست. 

بیت 7: به چهره یار نگاه کن و سپاسگزار چشمانت باش زیرا که تنا شخص کارآزموده، نگاهی از سر بینش و آگاهی به بار می اندازد. 

بیت 8: سخن عشق را از حافظ بشنو نه از واعظ شهر، گر چه او در سخنان خود، تکلف و صنعت بسیار بکار می گیرد.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال،اگر قصد انجام کاری را داری انجام ده که بسیار خوب است و برایت سود بسیاری را به همراه خواهد داشت؛ البته به شرط آن که کارت را با هوشیاری کامل و اعتقاد قلبی انجام دهی. در کسب و کار موفق خواهی شد و به سود کلانی می رسی؛ البته اگر از راه حلال باشد و آنچه را که بدست می آوری در راه نیکو خرج کنی تا مال تو برکت کند. سفر معنوی در پیش داری که برایت بسیار خوب است. نماز خواند را فراموش نکن. با چشم حقارت به کسی نگاه نکن تا همیشه در مقام و منزلت بمانی. ان شالله.