غزل شماره 129

فال حافظ

اگر نه باده غم دل ز یاد ما ببرد

نهیب حادثه بنیاد ما ز جا ببرد

اگر نه عقل به مستی فروکشد لنگر

چگونه کشتی از این ورطه بلا ببرد

فغان که با همه کس غایبانه باخت فلک

که کس نبود که دستی از این دغا ببرد

گذار بر ظلمات است خضر راهی کو

مباد کآتش محرومی آب ما ببرد

دل ضعیفم از آن می‌کشد به طرف چمن

که جان ز مرگ به بیماری صبا ببرد

طبیب عشق منم باده ده که این معجون

فراغت آرد و اندیشه خطا ببرد

بسوخت حافظ و کس حال او به یار نگفت

مگر نسیم پیامی خدای را ببرد

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: اگر شراب، غم و اندوه دل را از خاطر ما نبرد، بیم حوادث روزگار، بنیان ما را ریشه کن خواهد کرد.

بیت 2: اگر در دیاری غم، کشتن عقل با مستی، لنگر نیندازد چگونه می تواند از این طوفان بلا، جان سالم بدر ببرد؟

بیت 3: افسوس که فلک و زمانه، با همه، ماهرانه دغلبازی و در شطرنج آنها را مات کرد، و هیچ کس پیدا نشد که بر این ناراستی، غلبه کند.

بیت 4: گذار ما در تاریکی هاست آیا خضر راهی پیدا می شود تا ما را راهنمایی کند، تا شاید آتش و لهیب محرومی، باعث بدنامی ما نشود.

بیت 5: دل ناتوان من از آن رو به چمن تمایل دارد که با وجود بیماری باد صبا، جان سالم از مرگ بدر ببرد.

بیت 6: من طبیب درد عشقم پس به من شراب بده زیرا این دارو، باعث آسودگی و صحت میشود و اندیشه باطل را از میان می برد.

بیت 7: حافظ در غم عشق سوخت و هیچ کس غم او را به معشوق نگفت، شاید نسیم بخاطر رضای خدا، پیامی از او به معشوق برساند.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، دچار مشکلاتی شده ای که باعث شده بسیار غمگین و ناراحت شوی و به دنبال راهی برای رهایی از آن می گردی. برای حل مشکلات امروزت باید غم های گذشته را فراموش کنی و به زندگیت امیدوار باشی. به زودی حادثه ای برایت اتفاق می افتد که حتی عقل هم از حل کردن آن عاجز است. دلت را با یاد و ذکر خداوند قوی کن و از او کمک بخواه که جز او کسی یاورت نیست. اندکی صبر و تحمل کن و به جای فکر کردن به اتفاقات بد به اتفاقات خوب زندگیت فکر کن چرا که به لطف خداوند به زودی مشکلاتت حل می شود. ان شالله.