غزل شماره 127

فال حافظ

روشنی طلعت تو ماه ندارد

پیش تو گل رونق گیاه ندارد

گوشه ابروی توست منزل جانم

خوشتر از این گوشه پادشاه ندارد

تا چه کند با رخ تو دود دل من

آینه دانی که تاب آه ندارد

شوخی نرگس نگر که پیش تو بشکفت

چشم دریده ادب نگاه ندارد

دیدم و آن چشم دل سیه که تو داری

جانب هیچ آشنا نگاه ندارد

رطل گرانم ده ای مرید خرابات

شادی شیخی که خانقاه ندارد

خون خور و خامش نشین که آن دل نازک

طاقت فریاد دادخواه ندارد

گو برو و آستین به خون جگر شوی

هر که در این آستانه راه ندارد

نی من تنها کشم تطاول زلفت

کیست که او داغ آن سیاه ندارد

حافظ اگر سجده تو کرد مکن عیب

کافر عشق ای صنم گناه ندارد

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: ماه، فروغ و روشنایی چهر؛ تو را ندارد و گل سرخ نیز پیش تو، جلو گیاه ندارد.

بیت 2: مأوا و منزل جان من در گوشه ابروی تو است، حتی پادشاه نیز، چون من گوشه ای خوشتر از این نقطه ندارد.

بیت 3: نمیدانم که آه دل من با چهره تو چه می کند زیرا همچنانکه میدانی آینه، توان پایداری در مقابل آه ندارد.

بیت 4: گستاخی نرگس را نگاه کن که در نزد تو شکفت، آری، بی حیا نمی تواند ادب را رعایت کند.

بیت 5: چشمان سیاهدل و ظالمت را دیدم و فهمیدم تو با این چشمان، بر هیچ آشنایی، رحم نخواهی کرد.

بیت 6: ای مرید میخانه، بخاطر شادی آن پیری که خانقاهی ندارد، به من با پیمانه بزرگ، شراب بده.

بیت 7: غصه و اندوه بخور و خاموش و ساکت بنشین زیرا که دل نازک معشوق، طاقت و توان شنیدن فریادهای دادخواه و دادستاننده را ندارد.

بیت 8: به هر کسی که به آستان عشق راه نمی یابد بگو برود و با آستین، خون جگر خود را که از چشمانش سرازیر است، پاک کند.

بیت 9: تنها من نیستم که بار ستم گیسوانت را میکشم، چه کسی را می یابی که داغ گیسوی سیاه تو را بر دل نداشته باشد؟

بیت 10: حافظ اگر به تو سجده کرد بر او خرده مگیر زیرا ای بت زیبارو، کافر عشق، گناهی مرتکب نشده است.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

بیت 9:

بیت 10:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

از حیث جمال و کمال خدا را شکر بهره فراوان برده اید و این باعث دلبری از هر کسی شده است. شخصی دلداده شما گشته و در غم فراق شما میسوزد. همواره جانب ادب را نگه دارید و با دیگران مهربان و مودب باشید. بهتر از قدری لطافت به خرج دهید و دل دردمندان را به دست آورید. کمی خودداری پیشه کنید و اعتراض را رها کنید. دلشکستگان زودتر رنجیده خاطر خواهند شد، بهتر است از آنها دوری کنید تا نیازی به خودخوری نداشته باشید. آن کسی که دلداده شماست با هم و غم شما کنار می‌آید پس تنها در جهت حفظ آن کوشش کنید. کسی که عاشق شده و دین و ایمان خود را در این راه خواهد داد پس جای تعجبی ندارد.