غزل شماره 126

فال حافظ

جان بی جمال جانان میل جهان ندارد

هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد

با هیچ کس نشانی زان دلستان ندیدم

یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد

هر شبنمی در این ره صد بحر آتشین است

دردا که این معما شرح و بیان ندارد

سرمنزل فراغت نتوان ز دست دادن

ای ساروان فروکش کاین ره کران ندارد

چنگ خمیده قامت می‌خواندت به عشرت

بشنو که پند پیران هیچت زیان ندارد

ای دل طریق رندی از محتسب بیاموز

مست است و در حق او کس این گمان ندارد

احوال گنج قارون کایام داد بر باد

در گوش دل فروخوان تا زر نهان ندارد

گر خود رقیب شمع است اسرار از او بپوشان

کان شوخ سربریده بند زبان ندارد

کس در جهان ندارد یک بنده همچو حافظ

زیرا که چون تو شاهی کس در جهان ندارد

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: جان بدون دیدار چهره یار، میل و رغبتی به این دنیا ندارد و هر کس که جانانی ندارد بدرستی که جانی ندارد.

بیت 2: من نشان و اثری از آن دلربای خود در هیچ کس ندیدم، حال یا من خبری از آن ندارم و با او خود نشانی خاص ندارد. 

بیت 3: در راه عشق، هر قطره شبنم، گویی صد دریا آتش است، افسوس که این سخن پوشیده، بیش از این شرح و تفصیلی ندارد. 

بیت 4: سر منزل آسودگی را نمی توان از دست داد و ترک کرد پس ای ساربان، بار را فروانداز زیرا این راهی که می رویم، پایان و نهایتی ندارد.

بیت 5: پیرانی که چون چنگ، قامتی خمیده دارند تو را به خوشگذرانی دعوت می کنند، نصیحت آنها را به گوش بگیر زیرا ضرری نمی بینی.

بیت 6: ای دل، آئین زیرکی را از محتسب بیاموز زیرا در حالی که مست است کسی در حق او این شک و گمان را ندارد.

بیت 7: در گوش دل خود، داستان گنج قارون را که زمانه بر باد داد، برگر تا زر و سیم پنهان نکند.

بیت 8: حتی اگر شمع، حریف تو باشد، اسرارت را از او پنهان کن زیرا او گستاخی است که سر از تنش جدا شده و زبانش، بندی ندارد و سرت را برملا می سازد.

بیت 9: هیچ کس در دنیا، غلام و بندهای چون حافظ ندارد و علت هم این است که هیچ کس، پادشاهی بزرگوار چون تو ندارد.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

بیت 9:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

هدفی دارید که تا به آن نرسید تمام دلخوشی های جهان برای تان هیچ است. از آن بی‌خبرید و کسی را جهت پرسیدن احوالش نمی یابید. این باعث بی تابی شما گشته و شما را بی قرار کرده است. بهتر است از این هدف دست بردارید که نتیجه مطلوبی در پی ندارد. به نصیحت دنیا دیدگان گوش کنید تا به خوشی برسید. زیرکی پیشه کنید و کسی را از باطن خویش آگاه نکنید. هیچ دارایی‌ای تا ابد باقی نمی ماند. پس اندکی به کار خیر بپردازید.