حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 125

غزل شماره 125

فال حافظ

شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد

بنده طلعت آن باش که آنی دارد

شیوه حور و پری گر چه لطیف است ولی

خوبی آن است و لطافت که فلانی دارد

چشمه چشم مرا ای گل خندان دریاب

که به امید تو خوش آب روانی دارد

گوی خوبی که برد از تو که خورشید آن جا

نه سواریست که در دست عنانی دارد

دل نشان شد سخنم تا تو قبولش کردی

آری آری سخن عشق نشانی دارد

خم ابروی تو در صنعت تیراندازی

برده از دست هر آن کس که کمانی دارد

در ره عشق نشد کس به یقین محرم راز

هر کسی بر حسب فکر گمانی دارد

با خرابات نشینان ز کرامات ملاف

هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد

مرغ زیرک نزند در چمنش پرده سرای

هر بهاری که به دنباله خزانی دارد

مدعی گو لغز و نکته به حافظ مفروش

کلک ما نیز زبانی و بیانی دارد

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، مراقب باش هر حرفی را در هرکجا نزنی چرا که از گفته هایت به ضرر خودت استفاده می کنند. گول ظواهر را نخور، صورت زیبا نشان از سیرت زیبا نیست. تا زمانی ک با افراد پست و خوار همنشینی می کنی، توقع دولت و مقام را نداشته باش چراکه برای رسیدن به مقام و جایگاه بالاتر باید همنشینان نیکو را جایگزین همنشینان بد کنی تا تو را در رسیدن به اهدافت کمک کنند و زمانی که به جایگاه و مقامی رسیدی کسانی را که در این راه به تو کمک کردند فراموش نکن و هرگز بر جایگاه خود مغرور نشو چرا که به یکباره همه ی آنچه را که به دست آورده ای از دست خواهی داد.