غزل شماره 125

فال حافظ

شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد

بنده طلعت آن باش که آنی دارد

شیوه حور و پری گر چه لطیف است ولی

خوبی آن است و لطافت که فلانی دارد

چشمه چشم مرا ای گل خندان دریاب

که به امید تو خوش آب روانی دارد

گوی خوبی که برد از تو که خورشید آن جا

نه سواریست که در دست عنانی دارد

دل نشان شد سخنم تا تو قبولش کردی

آری آری سخن عشق نشانی دارد

خم ابروی تو در صنعت تیراندازی

برده از دست هر آن کس که کمانی دارد

در ره عشق نشد کس به یقین محرم راز

هر کسی بر حسب فکر گمانی دارد

با خرابات نشینان ز کرامات ملاف

هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد

مرغ زیرک نزند در چمنش پرده سرای

هر بهاری که به دنباله خزانی دارد

مدعی گو لغز و نکته به حافظ مفروش

کلک ما نیز زبانی و بیانی دارد

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: زیبارو کسی نیست که گیسوانی مشکین و کمری باریک دارد، غلام مهر کسی باش که لطيفه ای از حسن دارد.

بیت 2: گرچه راه و رسم فرشته و پری نیکو و دلپذیر است ولی خوبی و نیکویی همان است که معشوق دارد.

بیت 3: ای زیباروی خندان، به چشمه چشم من عنایتی داشته باش زیرا که به امید تو سرشكش روان است.

بیت 4: هیچ کس نمی تواند گوی زیبایی و حسن را از تو ببرد و حتی خورشید نیز با آن همه جلوه اش، سواری نیست که در دست عنان اختیار داشته باشد.

بیت 5: كلام من آرامش بخش دل تو شد تا بالاخره آن را پذیرفتی، بله گفتار عاشقانه، شیوه خاصی دارد.

بیت 6: خم ابروی تو در شیوۀ تیراندازی خود، بر هر کمانداری چیره شده است.

بیت 7: به یقین، هر کسی در مسیر عشق، محرم راز نخواهد بود و هر سالکی به اندازه اندیشه خود، از عشق گمان و تصویری دارد.

بیت 8: نزد ساکنان میخانه عشق، از کرامات خود دم مزن زیرا هر سخن، زمانی و هر نکته لطیفی، مکانی خاص برای گفتن دارد.

بیت 9: مرغ هوشیار در سبزه زاری که پس از بهار، خزانی دارد، خیمهٔ اقامت نمی زند.

بیت 10: به مدعی بگو که با لطیفه ها و معماهای خود به حافظ فخر نفروشد زیرا قلم او زبانی شیوا و بیانی بلیغ دارد.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

بیت 9:

بیت 10:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

هر حرفی را هر جایی نزنید که به ضررتان تمام خواهد شد. فریب ظاهر دیگران را نخورید و زیرکی پیشه کنید. شخصی در فراق شمال ناله و زاری می کند و خواستار الطفات بیشتر شماست. به هر کس با بدبینی نظر نکنید و با دوستان به نیکی رفتار کنید تا حال خوشی نصیبتان گردد. به سادگی می توانید دل اطرافیان را به دست آورید اما زیرک باشید و راز خود را به هر کسی نگویید.  پیش هرکس خود را بزرگ مپندارید و از خود تعریف نکنید تا در نظر آنها بد جلوه نکنید. دانا کسی است که سختی و آسانی دنیا را در نظر داشته باشد. پس بهتر است که از کلک زدن پرهیز کنید.