غزل شماره 123

فال حافظ

مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد

نقش هر نغمه که زد راه به جایی دارد

عالم از ناله عشاق مبادا خالی

که خوش آهنگ و فرح بخش هوایی دارد

پیر دردی کش ما گر چه ندارد زر و زور

خوش عطابخش و خطاپوش خدایی دارد

محترم دار دلم کاین مگس قندپرست

تا هواخواه تو شد فر همایی دارد

از عدالت نبود دور گرش پرسد حال

پادشاهی که به همسایه گدایی دارد

اشک خونین بنمودم به طبیبان گفتند

درد عشق است و جگرسوز دوایی دارد

ستم از غمزه میاموز که در مذهب عشق

هر عمل اجری و هر کرده جزایی دارد

نغز گفت آن بت ترسابچه باده پرست

شادی روی کسی خور که صفایی دارد

خسروا حافظ درگاه نشین فاتحه خواند

و از زبان تو تمنای دعایی دارد

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: رامشگر و نوازنده عشق چه آهنگ و نوای خوشی دارد، هر نغمه ای که می نوازد، بسیار بجا و شایسته است.

بیت 2: گیتی از ناله عاشقان خالی مباد زیرا که آهنگی خوش و آرزویی دل انگیز دارد.

بیت 3: اگر چه شیخ شراب نوش مازر و زوری ندارد اما خدایی خوب دارد که به او می بخشد و خطا و گناهش را می پوشاند.

بیت 4:  دل مرا گرامی بدار زیرا چون مگسی قند لبانت را می ستاید و از زمانی که عاشق شده، شکوه و بخت هما را بدست آورده است.

بیت 5: پادشاهی که در همسایگی خود گدایی دارد، اگر از حال و احوال او بپرسد، از عدل و انصاف دور نخواهد بود.

بیت 6: اشک خونین خود را به طبیبان نشان دادم و آنها گفتند این درد، درد عشق است و دوایی جانگداز (صبر) دارد.

بیت 7: از کرشمه چشم خود، ستمگری را میاموز زیرا در مذهب و آئین عشق، هر کار نیکی، ثوابی دارد و هر عملی، مزد و پاداشی.

بیت 8: آن زیباروی ترسازاده باده نوش چه کلام نغزی گفت که شراب را به شادی آن یاری بنوش که صفای درونی دارد.

بیت 9: پادشاها، اینک که حافظ که در کنار آستان تو نشسته، فاتحه خوانده است و از تو، خواستار دعاست.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

بیت 9:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، محبت و دوست داشتن دیگران از صفات انسان است و انسان به گونه ای خلق شده است که دوست دارد به دیگران محبت کند و از دیگران محبت ببیند. تو نیز به دیگران مخصوصاً خانواده ات محبت و خوبی کن و پاداش کارت را از خداوند بخواه که او شاهد بر تمامی اعمال ماست و جزا و پاداش هرکار خوب یا بد را می دهد. برای رسیدن به موفقیت بهتر است در کارهایت مردم دار باشی و با آن ها نیکوتر برخورد کنی. دنیا روی خوش خود را به تو نشان می دهد و تو به مراد دلت می رسی و زندگی سرشار از عشق و محبت را تجربه خواهی کرد. ان شالله.