حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 123

غزل شماره 123

فال حافظ

مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد

نقش هر نغمه که زد راه به جایی دارد

عالم از ناله عشاق مبادا خالی

که خوش آهنگ و فرح بخش هوایی دارد

پیر دردی کش ما گر چه ندارد زر و زور

خوش عطابخش و خطاپوش خدایی دارد

محترم دار دلم کاین مگس قندپرست

تا هواخواه تو شد فر همایی دارد

از عدالت نبود دور گرش پرسد حال

پادشاهی که به همسایه گدایی دارد

اشک خونین بنمودم به طبیبان گفتند

درد عشق است و جگرسوز دوایی دارد

ستم از غمزه میاموز که در مذهب عشق

هر عمل اجری و هر کرده جزایی دارد

نغز گفت آن بت ترسابچه باده پرست

شادی روی کسی خور که صفایی دارد

خسروا حافظ درگاه نشین فاتحه خواند

و از زبان تو تمنای دعایی دارد

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، محبت و دوست داشتن دیگران از صفات انسان است و انسان به گونه ای خلق شده است که دوست دارد به دیگران محبت کند و از دیگران محبت ببیند. تو نیز به دیگران مخصوصاً خانواده ات محبت و خوبی کن و پاداش کارت را از خداوند بخواه که او شاهد بر تمامی اعمال ماست و جزا و پاداش هرکار خوب یا بد را می دهد. برای رسیدن به موفقیت بهتر است در کارهایت مردم دار باشی و با آن ها نیکوتر برخورد کنی. دنیا روی خوش خود را به تو نشان می دهد و تو به مراد دلت می رسی و زندگی سرشار از عشق و محبت را تجربه خواهی کرد. ان شالله.