غزل شماره 122

فال حافظ

هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد

خداش در همه حال از بلا نگه دارد

حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست

که آشنا سخن آشنا نگه دارد

دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای

فرشته‌ات به دو دست دعا نگه دارد

گرت هواست که معشوق نگسلد پیمان

نگاه دار سر رشته تا نگه دارد

صبا بر آن سر زلف ار دل مرا بینی

ز روی لطف بگویش که جا نگه دارد

چو گفتمش که دلم را نگاه دار چه گفت

ز دست بنده چه خیزد خدا نگه دارد

سر و زر و دل و جانم فدای آن یاری

که حق صحبت مهر و وفا نگه دارد

غبار راهگذارت کجاست تا حافظ

به یادگار نسیم صبا نگه دارد

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: هر آنکسی که ارزش بندگان خدا را حفظ کند، خداوند در تمام احوال او را از بلا، مصون نگاه می دارد.

بیت 2: من راز و سخن عشق به دوست را مگر به خود او نخواهم گفت زیرا که تنها دوست و محرم اسرار، راز و اسرار دوست را حفظ خواهد کرد.

بیت 3: ای دل چنان زندگی کن که اگر در جایی پایت لغزید، فرشتگان دو دست دعا برداشته و تو را حفظ کنند.

بیت 4: اگر می خواهی که یارت، عهد و پیمان نگسلد تو نیز رشته مودت را محکم نگاه دار تا او نیز رشته محبت را گسسته ندارد.

بیت 5: ای باد صبا، اگر دل مرا اسیر در سر زلف یار دیدی با مهربانی به او بگو که جایش را حفظ کند.

بیت 6: وقتی به او گفتم دلم را در عشق خود نگاه دار او گفت که از من کاری برنمی آید، باید که خدا، خود نگاه دارد.

بیت 7: سر و مال و دل و جانم به قربان یاری باد که حق و ارزش همصحبتی مهرآمیز و وفادارانه را نگاه دارد.

بیت 8: غبار راه گذر تو کجاست تا حافظ دلدادهات کمی از آن را به یادگار از نسیم صبا، نزد خود نگاه دارد.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

هر کس دل خلق خدا را به دست آورد خداوند نیز در همه حال به او کمک خواهد کرد. رازهایتان را جز برای خدا نگویید که تنها رازدار خداوند است. سعی کنید طوری زندگی کنید که اگر به مشکلی برخوردید به دعای خوبان رفع گردد.  اگر می خواهید که رشته وصل با‌معشوق قطع نگردد در جهت حفظ آن کوشش کنید و حد خود را بدانید. برای بهبود حال خویش به بندگان متوسل نشوید و از خدا کمک بخواهید که از بندگان کاری ساخته نیست. شکرگزار باشید و در راه معبود کوشش کنید تا خداوند نیز در همه حال یار و نگهدار شما باشد. ان‌شاءالله