غزل شماره 119

فال حافظ

دلی که غیب نمای است و جام جم دارد

ز خاتمی که دمی گم شود چه غم دارد

به خط و خال گدایان مده خزینه دل

به دست شاهوشی ده که محترم دارد

نه هر درخت تحمل کند جفای خزان

غلام همت سروم که این قدم دارد

رسید موسم آن کز طرب چو نرگس مست

نهد به پای قدح هر که شش درم دارد

زر از بهای می اکنون چو گل دریغ مدار

که عقل کل به صدت عیب متهم دارد

ز سر غیب کس آگاه نیست قصه مخوان

کدام محرم دل ره در این حرم دارد

دلم که لاف تجرد زدی کنون صد شغل

به بوی زلف تو با باد صبحدم دارد

مراد دل ز که پرسم که نیست دلداری

که جلوه نظر و شیوه کرم دارد

ز جیب خرقه حافظ چه طرف بتوان بست

که ما صمد طلبیدیم و او صنم دارد

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: آن دلی که چون جام جم، اسرار نهان را نمایان می کند، اگر انگشتری پادشاهی را لحظه ای از دست بدهد، برایش اهمیتی ندارد.

بیت 2: گنجینه دلت را به سبزه عذار و خال چهره تهی دستان بی فضیلت مده و آن را به دست فرمانروایی صاحب کمال بده که قدر آن را بشناسد.

بیت 3: هر درختی نمی تواند که بار ستم پائیز را تحمل کند، من غلام عزم استوار سروی هستم که دارای این پایداری و استواری است.

بیت 4: اینک زمان آن رسیده که هرکس که اندکی سرمایه دارد آن را چون نرگس مستی برای بدست آوردن شادمانی، در پای جام بریزد و خرج کند.

بیت 5: اکنون چون گلی باش و سرمایه ات را برای خریدن شراب صرف کن زیرا اگر چنین نکنی عقل کاملت تو را به صد عیب، متهم میکند.

بیت 6: هیچ کس از رازهای جهان غیب آگاه نیست پس افسانه مگو، کدام محرم دلی، به سراپرده اسرار غیب، راه یافته است؟

بیت 7: دلم که ادعا می کرد وارسته و بی تعلق شده است اینک به عطر گیسوی تو صدگونه سروکار با نسیم سحرگاهی دارد.

بیت 8: من خواسته دلم را از که بجویم در حالی هیچ دلنوازی نیست که دیده عنایت و شیوۂ بخشش داشته باشد.

بیت 9: از دلق ریایی حافظ چه سودی می توان برد که ما خدای بی همتا را خواستیم و او خود بتی برای پرستش دارد.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

بیت 9:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

شما انسان آگاه و دانایی هستید پس دلیلی برای غصه خوردن نیست. به هر کسی وابسته نشوید و به خود ارزش دهید تا به عزت برسید. در برابر ناملایمات زندگی مقاوم باشید و صبوری پیشه کنید. روزگار خوشی نزدیک است پس امیدوار باشید. سرمایه اندک شما به سرمایه بزرگی تبدیل خواهد شد و این بستگی به عقل و تدبیر شما دارد. اکنون به آرزوهای دور و دراز خود خواهید رسید. هیچ کس جز خداوند به شما لطف نخواهد کرد، از او بخواهید تا به شما لطف و کرم کند. ان‌شاءالله